โลโก้เว็บไซต์ ทีมงาน STEM มทร.ล้านนา ประชุมหารือการขยายความร่วมมือกับเชียงคำวิทยาคม เพื่อพัฒนาทักษะนักเรียนจากทุกกลุ่มทักษะการเรียรูู้สู่การเป็นตัวป้อนสู่ระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทีมงาน STEM มทร.ล้านนา ประชุมหารือการขยายความร่วมมือกับเชียงคำวิทยาคม เพื่อพัฒนาทักษะนักเรียนจากทุกกลุ่มทักษะการเรียรูู้สู่การเป็นตัวป้อนสู่ระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 ธันวาคม 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 582 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 28 ธันวาคม 2561 รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน และทีมงาน STEM มทร.ล้านนา ให้การต้อนรับ นายมานะ พิริยพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและอาจารย์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในโอกาสที่เดินทางเข้าร่วมประชุมหารือ การขยายความร่วมมือโครงการ STEM Education ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม  เพื่อสร้างโอกาสและช่องทางการศึกษาต่อให้กับนักเรียนในระดับมัธยมของจังหวัดพะเยาสู่ระดับอุดมศึกษา สำหรับแนวทางการประชุมหารือนั้น ทีมงาน STEM Education ของทั้งสองหน่วยงานจะได้พูดคุยหาแนวทางในการสร้างความตระหนักในสายวิชาชีพโดยเน้นไปที่กิจกรรมที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ในการจัดการศึกษาแบบ STEM  ที่มุ่งพัฒนาทักษะ 4 C อันได้แก่ 1.     การคิดวิพากษ์ (Critical Thinking)        2. การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 3.   การทำงานเป็นทีม (Collaboration)    4. การสื่อสาร (Communication) ลงสู่นักเรียนในทุกกลุ่มทักษะการเรียนรู้ และการปรับแนวทางการเรียนการสอนของโรงเรียนให้มีความสอดคล้องกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ควบคู่ไปกับการพัฒนาครูผู้สอน ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องอยู่ภายใต้บริบทการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะตามความต้องการของนักเรียน ครู ของโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม และมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นสิ่งสำคัญ
         โดยที่ผ่านมาโครงการ STEM Education ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดทำร่วมกับโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมนั้น ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2561 ภายใต้ชื่อโครงการ "เสริมสร้างทักษะการคิดและการทำโครงงานสะเต็ม ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จ.พะเยา (การใช้ STEM สร้างสรรค์ผลงานเชิงนวัตกรรม) ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ซึ่งได้รับความสนใจจากน้องๆนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ทางคณะผู้จัดโครงการจึงได้มีแนวคิดในการขยายความร่วมมือและกลุ่มเป้าหมายของโครงการ STEM Education เพิ่มมากยิ่งขึ้น  จึงเป็นที่มาของการประชุมหารือดังกล่าว


 
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา