โลโก้เว็บไซต์ ดร.ภาสวรรธน์ นำเสนอผลการวิจัย กองทุน FLR349   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ดร.ภาสวรรธน์ นำเสนอผลการวิจัย กองทุน FLR349 

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 มกราคม 2562 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 305 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ดร.ภาสวรรธน์  วัชรดำรงศักดิ์ รักษาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำเสนอผลการวิจัยระบบซับน้ำ ซึ่งดำเนินในพื้นที่บ้านสองธาร ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยร่วมกับ สกว. และกรมป่าไม้  และนำเสนอการจัดตั้ง กองทุนฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและอาหารยั่งยืน FLR349   ต่อพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี, นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี, นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้  ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรี และคณะเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2561เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 

สำหรับ กองทุนฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและอาหารยั่งยืน FLR349  (Forest Landscape Restoration Fund 349)” เป็นกองทุนที่น้อมนำศาสตร์พระราชา การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และการสร้างห่วงโซ่คุณค่าซึ่งเป็นโมเดลให้กับเกษตรกรในพื้นที่ป่าต้นน้ำ เสมือนพี่เลี้ยงให้กับเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนการวิธีการทำเกษตรจากการทำพืชเชิงเดี่ยวรุกป่าใช้เคมีสูง สู่การทำเกษตรกรรมแบบบูรณาการ ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ผ่านการปลูกและดูแลไม้ป่าถาวร ปลูกไม้ผล และพืชผัก สมุนไพรนานาชนิดแบบผสมผสาน ฟื้นฟูระบบนิเวศ โดยกองทุน FLR349 เป็นความร่วมมือ 5 องค์กรพันธมิตรอันได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, บริษัทเชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัด, มูลนิธินวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย, องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยมีโครงการนำร่อง ณ บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเป้าหมายภายใน 10 ปีจะต้องบรรลุเป้าหมายสร้างป่าสร้างอาหารให้ได้50,000 ไร่ เปลี่ยนพื้นที่ต้นน้ำที่เสี่อมโทรมในประเทศเป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ เป็นพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารสืบให้ลูกหลานอย่างยั่งยืนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา