โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดสัมมนากฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดสัมมนากฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 มกราคม 2562 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 479 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เรื่องกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย” ระหว่างวันที่  16 – 17 มกราคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม 3 อาคารเรียนรวม

สำหรับการจัดโครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านกฎหมายปกครองที่ใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัยแก่ผู้บริหาร, สร้างสมรรถนะและเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหารในอนาคต เกิดการแลกเปลี่ยนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านกฎหมายปกครอง เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้บริหารของมหาวิทยาลัยอันจะนำไปสู่การร่วมมือกันต่อไปในอนาคต นายราชัย อัศเวศน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นวิทยากร โดยมีผู้บริหารทั้ง 6 เขตพื้นที่เข้าร่วมกว่า 100 คน

รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร กล่าวว่า “โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้  เป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวปฏิบัติที่จำเป็นเกี่ยวกับกฎหมายปกครองที่ใช้ในมหาวิทยาลัย สร้างกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคุณภาพงานได้อย่างแท้จริง”

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา