โลโก้เว็บไซต์ การประชุมคณะกรรมการ ITA  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมคณะกรรมการ ITA

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 มกราคม 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 177 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้กำหนดไว้ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา วันที่ 15 มกราคม 2562


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา