โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มแกนนำบ้านหลายทุ่ง ลงพื้นที่ศึกษาตัวอย่างการท่องเที่ยวโดยชุมชน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กลุ่มแกนนำบ้านหลายทุ่ง ลงพื้นที่ศึกษาตัวอย่างการท่องเที่ยวโดยชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 มกราคม 2562 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 210 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และคณะทำงาน ได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรในกิจกรรมการศึกษาดูงานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามโครงการการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวบ้านหลายทุ่ง ณ บ้านลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด และบ้านปง – ห้วยลาน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15 – 17 มกราคม 2562

โดย ผศ.ดวงพร และทีมงานได้นำแกนนำชุมชนบ้านหลายทุ่ง อำเภอทุ่งช้าง ลงพื้นที่บ้านลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด และบ้านปง – ห้วยลาน อำเภอสันกำแพง ซึ่งเป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ประสบผลสำเร็จในการจัดการท่องเที่ยว เพื่อศึกษาตัวอย่างการท่องเที่ยวเริ่มตั้งแต่การวางแผน การจัดการการท่องเที่ยว การตลาดและการบัญชี เพื่อให้แกนนำได้ถอดบทเรียนจัดทำเป็นแผนการท่องเที่ยวและเป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวบ้านหล่ายทุ่ง ตามโครงการการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวบ้านหลายทุ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน อันจะเป็นการส่งเสิรมการท่องเที่ยวโดยชุมชุนในอนาคตต่อไป

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา