โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือการพัฒนาการศึกษาของเด็กระดับมัธยมศึกษา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือการพัฒนาการศึกษาของเด็กระดับมัธยมศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 กุมภาพันธ์ 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 282 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่  14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องสำนักงานอธิการบดี รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมหารือแนวทางการจัดการศึกษาร่วมกับนายสิทธิชัย มูลเขียนผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพม.34 โดยร่วมหารือในประเด็นการสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเพือสร้างตัวป้อนเข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีโครงการที่ได้ดำเนินการในร่วมกันจัดการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งปัญหาที่พบของเด็กนั้นคือยังไม่มีแนวทางในการเรียนว่าจบแล้วจะประกอบอาชีพอะไร บางครั้งเรียนไปแล้วก็ยังไม่ใช่ในสิ่งที่ต้องการ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงมีส่วนสำคัญในการช่วยให้เด็กสามารถตอบโจทย์ความต้องการในการศึกษาต่อได้ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จึงเกิดแนวคิดในการสร้างความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาที่จะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างแนวทางในการศึกษาต่อของนักเรียนโดยการเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา