โลโก้เว็บไซต์ อบรมหลักวิชาชีพระยะสั้นแก่นักเรียนมัธยมศึกษาในโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาตอนปลาย-ทวิศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 Tags : อบรมหลักวิชาชีพระยะสั้นแก่นักเรียนมัธยมศึกษาในโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาตอนปลาย-ทวิศึกษา

มทร.ล้านนา พิษณุโลกจับมือมัธยมในพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มุ่งสู่อาชีพ มั่งคงยั่งยืน
พุธ 24 กุมภาพันธ์ 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จัดอบรมหลักวิชาชีพระยะสั้นแก่นักเรียนมัธยมศึกษาในโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)  ณ โรงฝึกงาน สาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ในวันที่  23 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือเป็นแ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา