โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
พฤหัสบดี 21 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด) ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬากลาง มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด)  โดยมี ผศ.วันชาติ สุวัตถี ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขัน และกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันโดย ผศ.ดร.สุบงกช โตไพบูลย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ สำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการกีฬา และพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถภาพทางร่างการยและจิ... >> อ่านต่อ


สาขาวิทยาศาสตร์ เสริมทักษะฟิสิกส์ ปูพื้นความรู้ด้านกลศาสตร์และไฟฟ้า ให้นักเรียนมัธยมฯ
พุธ 20 กุมภาพันธ์ 2562

  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนตัวป้อนกลุ่มเป้าหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นการเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ5 จำนวน 60  คน โดยผศ.ประยงค์ ใสนวน หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมและเปิดโครงการ ณ อาคารศึกษาทั่วไป มทร.ล้านนา การอบรมเชิงป... >> อ่านต่อ


แถลงสรุปผลการดำเนินงาน 20 วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลแอลกอฮอล์
พุธ 20 กุมภาพันธ์ 2562

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ผศ.ดร.พีระ  จูน้อยสุวรรณ ในฐานะแกนนำในการได้ดำเนินการโครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษารู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์ภาคเหนือตอนบน  ร่วมกับ สำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน จัดแถลงข่าวสรุป ผลการดำเนินโครงการ 20 วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลแอลกอฮอล์ โดยได้รับเกียรติจาก นายมนัส  ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบเกียรติบัตร แก่ 20 สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรมอโ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมทำบุญผ้าป่าสมทบทุนบรรพชาสามเณร อนุรักษ์ถิ่นไทยปี 2562
พุธ 20 กุมภาพันธ์ 2562

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพร้อมด้วยบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วม ทำบุญผ้าป่าสมทบทุนบรรพชาสามเณร อนุรักษ์ถิ่นไทยปี 2562 ณ วัดป่าถ้ำแกลบ ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นทีชัย ผัสดี รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสทอดถวายปัจจัยสมทบทุนในกิจกรรมดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน 40,198.00 บาท วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 >> อ่านต่อ


Art and Technology Space
จันทร์ 18 กุมภาพันธ์ 2562

ในวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการเปิดพื้นที่แสดงผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะและเทคโนโลยี Art and Technology Space  เป็นพื้นที่ขนาดความกว้าง 3 เมตร x ความยาว 4 เมตร ณ ชั้น 2 อาคารทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมฯ มทร.ล้านนา (เจ็ดยอด) โดย อ.อนุสรณ์ คาบเพชร และอ.ศิริกัลยา โชติมณี อาจารย์ประจำสาขาทัศนศิลป์ได้รับการสนับสนุนโดยวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และคณะศิลปกรรมฯ มทร.ล้านนา (เจ็ดยอด) เกิดขึ้นจากโครงการวิจัยเรื่อง "การศึกษาและสร้างสรรค์... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมลงนาม MOU กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
จันทร์ 18 กุมภาพันธ์ 2562

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การสร้างภาคีเครือข่ายพันธมิตรของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายุคใหม่” กับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ณ โรงแรงเชียงใหม่แกรนด์วิว แอนด์ ออนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.เชียงใหม่ สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การสร้างภาคีเครือข่ายพันธมิตรของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายุคใหม่” เป็นการพัฒนาศักยภาพ SMEs ของไทยในสามารถดำเนินธุรกิจการ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมแข่งขันกีฬา อ.พ.ร.สัมพันธ์ 61 เชื่อมสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง
จันทร์ 18 กุมภาพันธ์ 2562

          16 กุมภาพันธ์ 2562 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดลำปาง ( อ.พ.ร.สัมพันธ์)  ประจำปี 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดลำปาง ... >> อ่านต่อ


เดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562
จันทร์ 18 กุมภาพันธ์ 2562

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ปฎิบัติราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รองศาสตราจารย์.ดร สมชาติ หาญวงษา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรของมหาวิทยาลัย กล่าวถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในโครงการเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 สำหรับโครงการเดินการกุศลเทิดพระเกียรติฯ ดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช... >> อ่านต่อ


คณะวิทยาลัยลาวนานาชาติ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน
จันทร์ 18 กุมภาพันธ์ 2562

 คณะวิทยาลัยลาวนานาชาติ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ของแต่ละคณะ หลักสูตร โดยเริ่มจากสาขาอุตสาหกรรมเกษตรคณาจารย์เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและสาธิตการทำน้ำมัลเบอรี่ เยี่ยมชมอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆของสาขา จากนั้นเข้าชมบ้านวิถีไทยปรัญาเศรษฐกิจพอเพียง ดูการผลิตผลิตภัณฑ์ใช้เองในครัวเรือนแบบพอเพียงเช่นน้ำยาเอนกประสงค์ การทำแชมพู สบู่ ครีมทาหน้า และน้ำกระเจี๊ยบ จากนั้นเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ท่านนางกองสี มะนีพอน ผู้อำนวนการวิทยาลัยลาวนานาชาติ ไ... >> อ่านต่อ


ต้อนรับคณะทำงานฝ่ายบุคคล บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด แขวงไซยบุลี สปป.ลาว
จันทร์ 18 กุมภาพันธ์ 2562

15 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ปฎิบัติราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รองศาสตราจารย์.ดร สมชาติ หาญวงษา ผู้อำนวยการกองการศึกษา อ.ประเสริฐ ศรีพนม ผู้อำนวยการกองการศึกษา รองศาสตราจารย์เพ็ญจันทร์ ระวิวงศ์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รองศาสตราจารย์ ดร. เกชา คูหา รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สิทธิบูรณ์ ศิริพรอัครชัย รองคณบดี คณะบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศสตราจารย์ ดร.ชุติสร เรือง... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 1968


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา