โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 14 อัตรา และมีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
อังคาร 16 กรกฎาคม 2567

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 11 อัตรา (อ่านประกาศคลิกที่นี่) 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดบรรยายพิเศษ “บทบาทพิเศษของมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 ในการขับเคลื่อนประเทศ
อังคาร 23 กรกฎาคม 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทพิเศษของมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 ในการขับเคลื่อนประเทศ” และการบรรยายพิเศษเรื่อง “IP Commercialization & IP Valuation” ภายใต้กิจกรรมที่ 2 การเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ นักวิจัย โดยใช้เครื่องมือการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา โครงการปฏิรูประบบกลไกการนำผลงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างทรัพย์สินทางปัญญาและสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุเทน  คำน่าน รักษาราชการ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมงาน “อว.แฟร์ : SCI POWER FOR FUTURE THAILAND” มหกรรมยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
อังคาร 23 กรกฎาคม 2567

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดงาน “อว.แฟร์ : SCI POWER FOR FUTURE THAILAND” มหกรรมยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2567 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน อว.แฟร์ : SCI POWER FOR FUTURE THAILAND มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ อววน. เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน ด้วยพล... >> อ่านต่อ


RDi จัดกิจกรรม ติดตาม หนุนเสริม ลงพื้นที่ [เชียงราย] ภายใต้กิจกรรม NAS Grooming Clinic Proposal
อังคาร 23 กรกฎาคม 2567

วันที่ 23 กรกฏาคม 2567 ผศ.ดร.ชไมพร รัตนเจริญชัย ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด กิจกรรม ติดตาม หนุนเสริม ลงพื้นที่ [เชียงราย] ภายใต้กิจกรรม NAS Grooming Clinic Proposal และให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย กิจกรรม [ติดตาม หนุนเสริม ลงพื้นที่ ภายใต้กิจกรรม NAS Grooming Clinic Proposal] มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลาก... >> อ่านต่อ


เกษตรลำปาง จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบ ครั้งที่ 2/2567
อาทิตย์ 21 กรกฎาคม 2567

           วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 นายชาญณรงค์ วิรุณสาร เกษตรจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางสาวรุจิรา หล้าวงศา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปีงบประมาณ 2567 ร่วมกับ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ ช่างเจรจา และคณะฯ) เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบ ศพก.หลัก และ ศพก.เครือข่าย ของแต่ละอำเภอ ในประเด็น กลยุทธ์การเป็นวิทยาการมืออาชีพ เพ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนาพิษณุโลก จัดกิจกรรมทัศนศึกษาการเรียนรู้เกษตรสร้างสรรค์
ศุกร์ 19 กรกฎาคม 2567

วันที่ 19 ก.ค. 2567 เวลา 09.00 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมทัศนศึกษาการเรียนรู้เกษตรสร้างสรรค์ ซึ่งโรงเรียนอนุบาล ปาริมา พิษณุโลก ได้นำเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 มาทัศนศึกษาเรียนรู้เชิงเกษตรในหัวข้อการเรียนรู้ ในเรื่อง “ผักบุ้ง” จากสาขาวิชาพืชศาสตร์ ได้มีกาจัดกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องของผักบุ้ง ปลูกผักบุ้ง และเข้าเยี่ยมแปลงปลูกผักบุ้ง โดยอาจารย์สุรีย์รัตน์ บัวชื่น อาจารย์สาขาวิชาพืชศาสตร์เป็นวิทยากร ต่อมาใน... >> อ่านต่อ


RDi ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง MFii ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ RDiRMUTL&MFii
ศุกร์ 19 กรกฎาคม 2567

18-19 กค.2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ รองผู้อำนวยการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ และบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนา (RDI Rmutl) ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา และส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFii) โดย ดร.ชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าส่... >> อ่านต่อ


พิธีเปิดศูนย์แปรรูปพฤกษเภสัช (Phytomass Process Center : PPC) ศูนย์วนเกษตร-พฤกษเภสัช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ศุกร์ 19 กรกฎาคม 2567

     วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฏาคม 2567 เวลา 06.45 น. ผู้บริหาร มทร.ล้านนา น่าน โดย ผศ.ดร.ชุติสร เรืองนาราบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ , ผศ.ดร.พชร สายปาระ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และนางนงเยาว์ สารเถื่อนแก้ว ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน พร้อมบุคลากร ได้เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์แปรรูปพฤกษเภสัช (Phytomass Process Center : PPC) หน่วยบริการวิชาการพัฒนานวัตกรรมแปรรูปเพิ่มมูลค่าพืชยา ศูนย์วนเกษตร-พฤกษเภสัช (PAD) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา... >> อ่านต่อ


พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงพระกรุณาประทานแจกันดอกไม้ ให้แก่รักษาราชการแทนอธิการบดี เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีมติให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี
ศุกร์ 19 กรกฎาคม 2567

            วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.45 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงโปรดฯ ให้ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญแจกันดอกไม้ประทาน ให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีมติให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี ในการนี้อธิการบดีรับประทานแจกันดอกไม้ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พร... >> อ่านต่อ


กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ขับเคลื่อนจัดกิจกรรมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ ภายใต้การสนับสนุนของกลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ปี2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
พฤหัสบดี 18 กรกฎาคม 2567

     วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรจักร์ เมืองใจ ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน หัวหน้ากลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี เงาเดช รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน นายนริศ กำแพงแก้ว รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์  นำบุคลากรกลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี และกองประชาสัมพันธ์ร่วมกันขับเคลื่อนลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ ภายใต้การสนับสนุนของกลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ณ ห้องประชุมคำพุฒ อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนาตาก ในโอกาสนี้ ผู้... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 5257


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon