โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

บุคลากร มทร.ล้านนา ชุดแรกรับวัคซีนโควิด เข็มที่ 2 สร้างความเขื่อมั่นมาตรการป้องกันในสถานศึกษา
ศุกร์ 18 มิถุนายน 2564

             วันที่ 18 มิถุนายน 2564  บุคลากร มทร.ล้านนา เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19  เข็มที่ 2  ที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ หลังจากที่รับการฉีดเข็มแรกไปเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  โดยวันนี้มีบุคลากรที่เข้ารับวัคซีน Sinovac เข็มที่ 2  จำนวน 91 ราย และในวันที่ 23 มิถุนายน 2564  เพิ่มอีก 5 ราย ซึ่งสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 2  เข็มแล้... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรจัดอบรมสะเต็มศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
พฤหัสบดี 17 มิถุนายน 2564

          อาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรจัดอบรมแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ในโครงการค่ายปฐมนิเทศนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ... >> อ่านต่อ


ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 5/2564
พฤหัสบดี 17 มิถุนายน 2564

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 5/2564 ผ่าน โปรแกรม MS Team สรุปผลการส่งรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 และ แจ้งเกณฑ์การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปี 2564 ให้คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนารับทราบร่วมกัน   เอกสารดาวน์โหลด >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมนักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2564
พุธ 16 มิถุนายน 2564

               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฯ กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา เชียงราย เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564  ... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ
จันทร์ 14 มิถุนายน 2564

ประชาสัมพันธ์คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ  สามารถกดสมัครได้ที่นี้ >> อ่านต่อ


สวส.ประชุมฯ ขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ และพันธกิจ ของหน่วยงาน ครั้งที่ ๒/๖๔
จันทร์ 14 มิถุนายน 2564

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ และพันธกิจ ของหน่วยงาน ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ รองรับการให้บริการ ให้มีความพร้อม Digital Infrastructure, Digital Learning, Digital Administration, Digital Security, Digital Facilities เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีที่ทันสมัยถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ทำให้กระทบต่อทุกภาคส่วน (Disruptive Technology) ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดกิจกรรม U2T ลงพื้นที่แผนสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยว ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
จันทร์ 14 มิถุนายน 2564

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ผศ.นทีชัย ผัสดี รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมคณะทำงานผู้จ้าง U2T พื้นที่จ้างงาน ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ดำเนินงานจัดทำแผนสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยว ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับนายประพันธ์ บุยส่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก บุคคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก และชาวบ้านตำบลเขื่อนผาก ต.เขื่อนผาก ที่สนใจในการสร้างสรรค์เส้นทางการท่องเที่ยวในชุมชน ในรูปแบบของศูนย์การเรียนรู้และบ... >> อ่านต่อ


ประกาศ เรื่องการงดจัดกิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์ ต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564
ศุกร์ 11 มิถุนายน 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องการงดจัดกิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์ ต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564                   ด้วยสถาการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีการแพร่ระบาดและพบการ... >> อ่านต่อ


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ออกวารสารฉบับที่ 2   “JSAT : Vol.2 No.1 January - June 2021”
ศุกร์ 11 มิถุนายน 2564

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ออกวารสาร Journal of Science and Agricultural Technology (J. Sci. Agri. Technol. : JSAT) ฉบับที่ 2 (มกราคม-มิถุนายน) “JSAT : Vol.2 No.1 January - June 2021” โดยเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ ทั้งในรูปแบบ Full Print และ Online article  ที่ http://jsat.rmutl.ac.th หรือ https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JSAT/ ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษารหัส 64 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ศุกร์ 11 มิถุนายน 2564

          11 มิถุนายน 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษารหัส 64 ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อปลูกฝังและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยถ่ายทอดภาพและเสียง ณ ห้องประชุมซอมพอ อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 3046


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา