โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท จัดโครงการ การส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจ BCG ในพื้นที่สงวนชีวมณฑลป่าสักห้วยทาก สร้างความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่
พฤหัสบดี 30 มีนาคม 2566

        28 มีนาคม 2566 อาจารย์สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจ BCG ในพื้นที่สงวนชีวมณฑลป่าสักห้วยทาก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด  อำเภองาว จังหวัดลำปาง เพื่อสร้างองค์ความรู้สู่แนวปฏิบัติแก่องค์กรและประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับ BCG กับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโดยอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ... >> อ่านต่อ


นศ.พิการและนักศึกษาพี่เลี้ยง มทร.ล้านนา เดินทางศึกษาดูงานการอบรมอาชีพเพื่อต่อยอดพัฒนาทักษะและสร้างอาชีพในอนาคต
พฤหัสบดี 30 มีนาคม 2566

   วันที่ 29 มีนาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมและบริการนักศึกษาพิการ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการศึกษาดูงาน"ฝึกอบรมการสร้างอาชีพให้นักศึกษาพิการ" ณ ศูนย์บริการคนพิการออทิสติกจังหวัดเชียงใหม่ ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยนายศิขรินทร์ บุญจี๋ นักวิชาการศึกษา(ตัวแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา) คณาจารย์ บุคลากรศูนย์ส่งเสริมและบริการนักศึกษาพิการ กองพัฒนานักศึ... >> อ่านต่อ


อ.อนาวิน  สุวรรณะ เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2566
พุธ 29 มีนาคม 2566

อาจารย์อนาวิน สุวรรณะ ประธานหน่วยวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา เป็นวิทยากรเสวนาวิชาการหัวข้อ “Soft Power วัฒนธรรมข้าวเหนียวพลังแห่งความสร้างสรรค์” ประเด็น BCG Naga Belt Road หนทางสู่ความสำเร็จของเศรษฐกิจฐานราก และนายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG สาขาเกษตร บรรยายเรื่อง “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากทางการเกษตรด้วย BCG” ในการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2566 ... >> อ่านต่อ


สวส.จัดอบรมฯ เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร การประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ ด้วย Power BI และ Power Platform
พุธ 29 มีนาคม 2566

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร การประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้ Microsoft Power BI และ Power Platform” ระหว่างวันที่ ๒๗​ ถึง ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒ อาคารหอสมุด มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ... >> อ่านต่อ


การประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการ Pre-TM ประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พุธ 29 มีนาคม 2566

      เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) นำโดย นายศิรัสก์  ศิริสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ, นายบัญชา  ชลพิทักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนายวิทยา  กันยามา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงาน โครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรมผ่านกลไก... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในเวียดนาม เพื่อพัฒนาทักษะแก่บุคลากรและนักศึกษา
พุธ 29 มีนาคม 2566

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและหารือความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัย Ho Chi Minh City University of Technology and Education (HCMUTE) และมหาวิทยาลัย University of Economics Ho Chi Minh City (UEH) ระหว่างวันที่ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดกิจกรรม ตรวจวัดความเครียดและสุขภาพหลอดเลือดด้วยเครื่องไบโอฟีดแบ็ค (Biofeedback)
พุธ 29 มีนาคม 2566

         วันที่ 28 มีนาคม 2566  งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการตรวจวัดความเครียดและสุขภาพหลอดเลือดด้วยเครื่องไบโอฟีดแบ็ค (Biofeedback) ให้บริการโดยนักจิตวิทยาคลินิก นักสังคมสงเคราะห์ และนักวิชาการสาธารณสุข จากศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 เพื่อให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการตรวจวัดความเครียดและสุขภาพหลอดเลือด  เป็นการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต และทดสอบความเครียดที่เกิดจากปัจจัยต่างๆ พร้อมทั้งได... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565
อังคาร 28 มีนาคม 2566

วันที่ 28 มีนาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams”    ทั้งนี้ได้มีการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาเรื่อง “ทักษะการสื่อสารและการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างมีประสิทธิภาพ” โดยได้รับเกียรติจากคุณเจษฎา ไชยวงค์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและออกแบบการแสดง  เป็นวิทยากรบรรยายใ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนงานโครงการหลวง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง
อังคาร 28 มีนาคม 2566

     วันที่28 มีนาคม 2566 กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย นายสามารถ สาลี และนางสาวพิมลพรรณ เลิศบัวบาน ตำแหน่งวิศวกร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี บำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอหางดง ให้เกียรติเป็นประธาน ทั้งนี้นายมานพ เวียงนิล หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริงหน่วยงานราชการ และหน่วยงานท้องถิ่นเข้าร่วมกว่า 40 หน่วยงาน ร่วมหารื... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมคัดเลือกผู้รับทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2566 (รุ่นที่ 5)
อังคาร 28 มีนาคม 2566

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ได้จัดประชุมคัดเลือกผู้รับทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2566 (รุ่นที่ 5) เพื่อเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ มทร.ล้านนา พื้นที่ตาก และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ณ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ พื้นที่ตาก โครงการทุนนวัตกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาต่อในสายอาชีพชั้นสูง โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 4067


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา