โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

ผศ.ดวงพร และคณะทำงานเป็นวิทยากรอบรมผู้นำเที่ยวในชุมชน
จันทร์ 17 ธันวาคม 2561

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมคณะทำงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา ในโครงการการพัฒนาวิทยากรและผู้นำเที่ยวในชุมชน ระหว่างวันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2561 ณ สถาบันโครงการหลวงวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการการพัฒนาวิทยากรและผู้นำเที่ยวในชุมชน” เป็นโครงการภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที... >> อ่านต่อ


อธิการบดีร่วมเสวนา การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
ศุกร์ 14 ธันวาคม 2561

รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี  พร้อมด้วย ผศ.วันชาติ สุวัตถี ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เข้าร่วมการประชุม”สภากาแฟเพื่อการศึกษาเชียงใหม่” ครั้งที่ 15 จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ให้เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเสวนาในหัวข้อ “ครูและอาจารย์ในยุคนวัตกรรมนำการสอนครูไทยจะปรับตัวอย่างไร” ซึ่งมี... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ประชุมหารือความร่วมมือการจัดการศึกษาหลักสูตรแมคคาฯ กับ วท.เชียงราย
ศุกร์ 14 ธันวาคม 2561

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 อาจารย์ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ พร้อมคณาจารย์ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เดินทางเข้าประชุมกับคณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิค เชียงราย ในการทำความร่วมมือด้านวิชาการหลักสูตรแมคคาทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาต่อยอดการศึกษาของนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ส่งต่อให้กับ หลักสูตร วศ.บ แมคคาทรอนิกส์ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการต่อไป >> อ่านต่อ


คณาจารย์นักศึกษา ศูนย์แมคคา มทร.ล้านนา แบ่งปันองค์ความรู้ด้านหุ่นยนต์และเซนเซอร์ให้แก่น้องๆจากโรงเรียนบ้านคุณแม่ เพื่อต่อยอดทำไม้เท้าผู้พิการทางสายตา
ศุกร์ 14 ธันวาคม 2561

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 อาจารย์สมศักดิ์ วรรณไชย พร้อมด้วย ดร.อาทิตย์ ยาวุฑฒิ และ ดร.อนันนต์ วงศ์จันทร์ และนักศึกษาประจำศูนย์แมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับครูและน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนบ้านคุณแม่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ในโอกาสเข้าศึกษาเรียนรู้เรื่องการทำงานของหุ่นยนต์และเรื่องเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุสิ่งกีดขวาง มอเตอร์สั่นสะเทือน เซนเซอร์เสียง พร้อมทั้งต่อยอดความรู้ที่ได้รับประกอบเป็นไม้เท้าอัจฉริยะสำหรับคนพิการทางสายตาจนสำเร็จ >> อ่านต่อ


คณะกรรมการประสานกิจเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ภาคกลาง เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนและวิจัยแบบบูรณาการกับการทำงาน มทร.ล้านนา
ศุกร์ 14 ธันวาคม 2561

           วันที่ 14 ธันวาคม 2561 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ดร.ธีรศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ผศ.สมเกียรติ วงษ์พานิช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และผู้ดูแลโครงการจัดการเรียนการสอนและวิจัยแบบบูรณาการกับการทำงาน (WIL) ให้การต้อนรับคณะกรรมการประสานกิจเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง นำโดย รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์... >> อ่านต่อ


ภาคเอกชนร่วมสนับสนุนการแข่งขันกีฬา เวียงเจ็ดลินเกมส์
พุธ 12 ธันวาคม 2561

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และหัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพฯ รับมอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 35 หรือ “เวียงเจ็ดลินเกมส์” จากคุณพวงเรศ ว่องไว ตัวแทนบริษัทสยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 แสนบาทถ้วน ณ สำนักงานกองพัฒนานักศึกษา อาคารศึกษาทั่วไป โดยการแข่งขันกีฬาเวียงเจ็ดลินเกมส์ จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-22 ธันวาคม 2561 ณ มหาว... >> อ่านต่อ


นักศึกษาหลักสูตรทัศน์ศิลป์ มทร.ล้านนา  คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และ รางวัลชมเชย การประกวดหุ่นฟาง ภายใต้หัวข้อ “สัตว์ป่าภายใต้พระบารมีพ่อ” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่
อังคาร 11 ธันวาคม 2561

วันที่ 10 ธันวาคม 2561 นักศึกษาหลักสูตรทัศน์ศิลป์(ประติมากรรม) คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมมหกรรมประกวดหุ่นฟาง  ภายใต้หัวข้อ “สัตว์ป่าภายใต้พระบารมีพ่อ” ณ อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และเชื่อมความสัมพันธ์ของนักศึกษาจากสถาบันต่างๆที่เข้าร่วมการแข่งขัน และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานหุ่นฟางร่วมกัน จัดขึ้นโดยสำนักงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเ... >> อ่านต่อ


พิธีเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 80 ปี มทร.ล้านนา ตาก
พฤหัสบดี 6 ธันวาคม 2561

วันนี้ (6 ธ.ค. 61) เวลา 09.00 น. ที่อาคารเรียนรวมและสารนิเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และในโอกาสฉลองครบรอบ 80 ปี โรงเรียนช่างไม้สู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยมี รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พล.ต.พรชัย เอี่ยมสนิทอมร นายกสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก พร้อมด้วยผู้บริหาร คณา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จับมือภาคีเครือข่ายจัดประชุมวิชาการงานวิจัย นวัตกรรม ครั้งที่ 5 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษา
พฤหัสบดี 6 ธันวาคม 2561

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นาย สมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ให้เกียรติเป็นประธานเปิด การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 ”สู่วิจัยรับใช้สังคม ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์" (THE 5th CONFERENCE ON RESEARCH AND CREATIVE INNOVATIONS : CRCI-2018 ) โดยมี รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการดีเป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน พร้อมด้วย รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมทองกวา... >> อ่านต่อ


รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร นำคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา  น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ร.9
พุธ 5 ธันวาคม 2561

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม โดยในเวลา 07.00 น. ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 50 รูป จากนั้นเวลา 08.00 น. รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ถวายพานพุ่มดอกไม้ ร่วมกล่าวถวายราชสดุดีและถวายบังคม ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 1864


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา