โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

Dream Space พื้นที่แห่งความฝัน ผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา
พุธ 21 กุมภาพันธ์ 2561

               หลักสูตรออกแบบเครื่องเรือน สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดแสดงผลนิทรรศการการออกแบบของนักศึกษา ภายใต้แนวคิด Dream Space พื้นที่แห่งความฝัน จำนวน 19 ผลงาน ซึ่งเป็นการออกแบบและพัฒนาเครื่องเรือนอเนกประสงค์สำหรับเด็ก 6-12 ปี  ให้มีเอกลักษณ์บอกเล่ารูปแบบสไตล์การใช้ชีวิตในรูปแบบของคนรุ่นใหม่โดย ผศ.ดร.วรวุธ ชัยเนตร รองอธิการบดี ด้านยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา เป็นประธานเปิดงาน โดยการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก หน่วยงานภา... >> อ่านต่อ


รณรงค์ใส่หมวกกันน็อก “สังคมหัวแข็ง”
พุธ 21 กุมภาพันธ์ 2561

รณรงค์ใส่หมวกกันน็อก “สังคมหัวแข็ง” เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการรณรงค์ใส่หมวกกันน็อก “สังคมหัวแข็ง”  โดยมีอาจารย์นคร  ขำหาญ ที่ปรึกษาด้านกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ เป็นประธานเปิดโครงการเพื่อมอบหมวกนิรภัยในกับผู้ร่วมงานกว่า 200 ใบ โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับนักศึกษาและบุคลากร หันมาใส่หมวกนิรภัยให้เป็นนิสัยเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ รู้จักป้องกันตัวเองและลดความร... >> อ่านต่อ


คณะผู้บริหารและบุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมสัมมนาเครือข่ายจัดการความรู้ สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ณ มทร.อีสาน นครราชสีมา
พุธ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ผศ.ประยงค์ ใสนวน ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร มทร.ล้านนา  เข้าร่วมจัดการประชุมสัมมนาเครือข่ายจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 "การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0 " (Knowledge ... >> อ่านต่อ


TVET Hub Lanna จัดอบรมเข้ม บุคลากรด้าน STEM
อังคาร 20 กุมภาพันธ์ 2561

                ดร.ศิรประภา ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดี   มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนา "การเพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตรช่างเทคนิคและมาตรฐานการเข้าฝึกงานในสถานประกอบการ" ภายใต้โครงการ Chevron Enjoy Science :สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต โดยความร่วมมือของ บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง และคุณจารุศรี จิรวิ... >> อ่านต่อ


ศิลปกรรมฯ ราชมงคลล้านนา ร่วมมือภาคีเครือข่าย จัดแสดงศิลปะร่วมสมัย นานาชาติ “RMUTL International Art Workshop 2018”
อังคาร 20 กุมภาพันธ์ 2561

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์ และนิทรรศการนานาชาติ “RMUTL International Art Workshop 2018” โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัมนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคกระบวนการสร้างสรรค์ ผลงานทางศิลปะตามอัตลักษณ์ของศิลปิน และวัฒนธรรมระหว่างเครือข่ายศิลปินไทย และศิลปินนานาชาติ โดยผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จับมือ เบทาโกร สร้าง “นักศึกษา WiL” เรียนรู้ควบคู่การทำงาน
จันทร์ 19 กุมภาพันธ์ 2561

 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา(มทร.)ล้านนา ร่วมกับ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) สร้างหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการส่งเสริมพนักงานกลุ่มงานผลิตและวิศวกรรม ระดับ G4 ขึ้นไป ที่เรียนจบ ปวส.ให้เรียนต่อระดับ ปริญญาตรี) โดยอาจารย์ภฤศพงศ์  เพชรบุล รองอธิการบดีด้านบริหาร รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านน ลงนามความร่วมมือกับนายชยานนท์  กฤตยาเชวง  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร  สายงานปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ผู้แทนจา... >> อ่านต่อ


พิธีเปิดนิทรรศการนานาชาติ Art Exhibition RMUTL International Art Workshop 2018
จันทร์ 19 กุมภาพันธ์ 2561

ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา เป็นประธานเปิดนิทรรศการนานาชาติ “Art Exhibition RMUTL International Workshop 2018” ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมราชมงคลล้านนา มทร.ล้านนา (เจ็ดยอด) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 จากที่คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ “RMUTL International Art Workshop 2018” ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา และได้นำผลงานทั้งจากศิลปิ... >> อ่านต่อ


คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ
จันทร์ 19 กุมภาพันธ์ 2561

         ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย รศ.ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก และคณะผู้บริหาร  เข้าร่วมประชุมสัมมนา ”การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ” ครั้งที่ 4 ภาคเหนือ เพื่อนำเสนองานขับเคลื่อนโครงการอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออกภาคเหนือ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้ผู้ปฏิบัติในพื้นที่ร่วมบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน ในการช่วยเหล... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ม.ราชภัฏ มมร. เจ้าภาพร่วม กีฬา USTCM ” ครั้งที่ 8
อาทิตย์ 18 กุมภาพันธ์ 2561

ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมงานแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬา ทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ 12 สถาบัน “ 8th University Sport Tournament of Chiangmai : USTCM ” ครั้งที่ 8  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งในครั้งนี้ มทร.ล้านนา ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.)วิทยาเขตล้านนา ซึ่งเป็นการจัดการแ... >> อ่านต่อ


กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561
เสาร์ 17 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  ร่วมกับ  สมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง และ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง       กำหนดจัดโครงการ “ราชมงคลล้านนา  เดินเทิดพระเกียรติ  ครั้งที่  11  ประจำปี 2561   เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี     โดยมี  รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 1425


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา