โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา >> อ่านต่อ


แนวปฏิบัติ(โดยสังเขป)พิธีซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่เพื่อพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2560
พุธ 1 มีนาคม 2560

แนวปฏิบัติ(โดยสังเขป)พิธีซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่เพื่อพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2560Download >> อ่านต่อ


ทีม อัญมณีทั้ง ๗ แห่งเมืองเวทมนตร์ ของนศ.มทร.ล้านนา น่าน เข้าพบผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
จันทร์ 27 มีนาคม 2560

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 อาจารย์ ดร. นงนุช เกตุ้ย อาจารย์วรวิทย์ ฝั้นคำอ้าย และอาจารย์ขนิษฐา หอมจันทร์ อาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมด้วย  นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทย... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาจีน ณ Chongqing Technology and Business University (CTBU) สาธารณรัฐประชาชนจีน
จันทร์ 27 มีนาคม 2560

ระหว่างวันที่ 12 - 25 มีนาคม 2560 ณ Chongqing Technology and Business University (CTBU) สาธารณรัฐประชาชนจีนวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาจีน ณ Chongqing Technology and Busuness University (CTBU) สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยได้รับความร่วมมือและประสานงานจากงานวิเทศน์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สำหรับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้แก่ นางสาวนันท์นภัส  อินทนนท์ และนางสาวซาบรีนา วินทซ์ นักศึก... >> อ่านต่อ


อ.ชูเกียรติ ศิริวงศ์ นำทีมจัดทัวร์นำร่องท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์
ศุกร์ 24 มีนาคม 2560

อาจารย์ชูเกียรติ ศิริวงศ์ หัวหน้าโครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนเกษตรอินทรีย์ นำทีมวิจัยฯ อาจารย์อนาวิน  สุวรรณะ อาจารย์สุภาภรณ์  ศุภพลกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนเกษตรอินทรีย์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทำ Pilot Tours (ทัวร์นำร่อง) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 สำหรับโครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนเกษตรอินทรีย์ เป็นโครงการภายใต้การสนับสนุนงบประมาณท... >> อ่านต่อ


โครงการพัฒนาทักษาการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมเพื่อชุมชน
พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2560

มทร.ล้านนา จัดโครงการพัฒนาทักษาการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมเพื่อชุมชน โดยความร่วมมือกับ Singapore Polytechnic และ Kanazawa Institute of Technology  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 30 มีนาคม 2560  >> อ่านต่อ


โครงการเยาวชนสมองกลหุ่นยนต์รุ่นเยาว์
พุธ 22 มีนาคม 2560

สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการ “เยาวชนสมองกลหุ่นยนต์รุ่นเยาว์” ระหว่างวันที่ 18 -21 มีนาคม 2560 ให้กับนักเรียนกลุ่มการเรียนรู้ SMART YRC ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ณ ห้องปฏิบิตการชมรมวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาโดยการจัดโครงการ “เยาวชนสมองกลหุ่นยนต์รุ่นเยาว์” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในกลุ่ม SMART YRC ฝึกทักษะปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์มองกลฝั่งตัวและเปิดโลกทัศน์สู่ห้องปฏิบัติการเ... >> อ่านต่อ


บุคลากร สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นวิทยากรอบรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(การสร้างแผนที่ด้วย Google Map)เพื่อเป็นเครื่องมือในการเขียนรายงานแก่ นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (จอมทอง)
อังคาร 21 มีนาคม 2560

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ นายนริศ กำแพงแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานคลังความรู้ชุมชน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากรบรรยาย อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(การสร้างแผนที่ด้วย Google Map) เพื่อเป็นเครื่องมือในการเขียนรายงาน ในรายวิชา Information Report Writing กลุ่มวิชาภาษาตะวันออก ณ ศล.๑๑๓ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (จอมทอง) ซึ่งเป็นการบูรณาการ การเรียนการสอนระหว่างหน่วยงาน ระหว่างสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และแผนกวิชาภาษา... >> อ่านต่อ


สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือนมีนาคม2560
อังคาร 21 มีนาคม 2560

วันที่ 21 มีนาคม 2560 รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา กล่าวต้อนรับและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยแก่หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือนมีนาคม2560 โดยได้รับเกียรติจากนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและประชาสัมพันธ์ข่าวสารของจังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นเป็นการถ่ายภาพร่วมกันและมอบป้ายเจ้าภาพการจัดงานครั้งต่อไปให้กับ ศูนย์ราชการปศุสัตว์เชียงใหม่ซึ... >> อ่านต่อ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online System) สำหรับเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
จันทร์ 20 มีนาคม 2560

          วันที่ 19-20 มีนาคม 2560 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online System) สำหรับเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน โดยในวันที่ 19 มีนาคม 2560 ได้รับเกียรติจาก คุณนุชนภา รื่นอบเชย ผู้อำนวย... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 662