โลโก้เว็บไซต์ ข่าวอบรม/เสวนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวอบรม/เสวนา

มทร.ล้านนา ร่วมเวทีเสวนาการขับเคลื่อน ภาคการศึกษาและอุตสาหกรรมไทยในยุคดิจิทัลด้วยมาตรวิทยา
พฤหัสบดี 25 กรกฎาคม 2567

วันที่ 25 กรกฎาคม 2567 อาจารย์อัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์พร้อมด้วย ดร.สุทธิศักดิ์  สุขัมศรี ผู้ช่วยอธิการบดี ในนามผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมเวทีเสวนาการขับเคลื่อนภาคการศึกษาและอุตสาหกรรมไทยในยุคดิจิทัลด้วยมาตรวิทยา ณ โรงแรม แกรนด์ปา แอนด์ รีสอร์ท จ.ลำพูน ภายใต้โครงการมาตรวิทยาสัญจร "Metrology And Industry In Automation And Digital ERA" โดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (สว.) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดแนวทางการพัฒนานักศึกษาส... >> อ่านต่อ


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบล กิจกรรมปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 2567
พุธ 24 กรกฎาคม 2567

          วันที่ 21 กรกฎาคม 2567 ผศ.สันติ ช่างเจรจา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร พร้อมคณะอาจารย์ นักวิจัย ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบล กิจกรรมปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ภายใต้การดำเนินงานโดยเทศบาลต้นธงชัย ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง ณ บ้านสวนนฤมล ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ที่มา : คุณณัฐลภัส เกตุดี >> อ่านต่อ


เกษตรลำปาง จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบ ครั้งที่ 2/2567
อาทิตย์ 21 กรกฎาคม 2567

           วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 นายชาญณรงค์ วิรุณสาร เกษตรจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางสาวรุจิรา หล้าวงศา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปีงบประมาณ 2567 ร่วมกับ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ ช่างเจรจา และคณะฯ) เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบ ศพก.หลัก และ ศพก.เครือข่าย ของแต่ละอำเภอ ในประเด็น กลยุทธ์การเป็นวิทยาการมืออาชีพ เพ... >> อ่านต่อ


กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและวางแผนสื่อรณรงค์อย่างสร้างสรรค์เป็นกลไกการขับเคลื่อน SDGs
พฤหัสบดี 4 กรกฎาคม 2567

กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและวางแผนสื่อรณรงค์อย่างสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทาง SDGs ขับเคลื่อนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ความหมายและแนวคิด SDGs 17 เป้าหมาย เข้าสู่ภาคการศึกษาโดยการถ่ายทอดผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ที่สามารถเข้าถึง สื่อความความหมายได้อย่างชัดเจน      วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 งานสื่อสารองค์กรและข่าว กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและวางแ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญผู้ใจสมัคเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ SketchUp BIM
ศุกร์ 28 มิถุนายน 2567

     หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ หลักสูตรสาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ (เชียงใหม่) และ บริษัท บ้านสเกตช์อัพ จำกัด  และ ขอเชิญวิศวกร สถาปนิก ผู้ประกอบการด้านงานก่อสร้าง ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป สมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างโมเดลสามมิติและประมาณราคาบ้านพักอาศัยขนาดเล็ก ด้วย SketchUp BIM” เพื่อให้ผู้เข... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดโครงการ “คลินิกตำแหน่งทางวิชาการ” ถ่ายทอดเทคนิคกระบวนการเข้าสู่ตำแหน่งอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานของสำนักปลัด กระทรวง อว.
จันทร์ 17 มิถุนายน 2567

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รักษาราชแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฎิรูปการณ์ขอตำแหน่งทางวิชาการ “คลินิคตำแหน่งทางวิชาการ” ณ ห้องประชุม ชั้น 5 โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่   เพื่อให้ข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ มีความรู้ความเข้าใจในการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาเป็นเครื่องมือในการเขียนหนังสือ ตำราเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการอย่างถูกต้อง  สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาก... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมกับ มจธ. จัดอบรมพัฒนาทักษะด้านระบบเครื่องปรับอากาศและห้องเย็น แก่บุคลากรจาก 33 ส่วนงานภายใต้มูลนิธิโครงการหลวง
พุธ 29 พฤษภาคม 2567

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรประภา ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมพัฒนาความสามารถด้านวิศวกรรมของบุคลากรแผนกวิศวกรรมและบุคลากรช่างในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและสถานีวิจัย/เกษตรหลวงภายใต้มูลนิธิโครงการหลวง (Re-skill Up-skill & New-skill) โดยมีอาจารย์ศรีธร อุปคำ รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการ  ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 อาคารเรียนรวม ซึ่งมีบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานจาก 33 ส่วนง... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จับมือ มช. และมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น จัดกิจกรรม Workshop แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยแบบสหวิทยาการ
ศุกร์ 17 พฤษภาคม 2567

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประชา ยืนยงกุล ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบัณฑิตศึกษาและการศึกษานานาชาติ ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการ  “Interdisciplinary Exchange Workshop for Future of Thailand and Japan (IEWF-TJ)” ณ อาคาร CB1320 ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมนักวิจัยให้ใช้ประโยชน์จากความสำคัญของการวิจัยแบบสหวิทยาการ โดยเชิญนักวิจัยรุ่นใหม่จากประเทศญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อแลกเปลี่ยนความองค์ความรู... >> อ่านต่อ


คณาจารย์หลักสูตรยานยนต์สมัยใหม่ มทร.ล้านนา ถ่ายทอดความรู้การระงับเหตุกรณีเกิดเพลิงไหม้ยานพหนะไฟฟ้าแก่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลนครเชียงใหม่
ศุกร์ 5 เมษายน 2567

วันที่ 4 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมบัวตอง อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ คณาจารย์หลักสูตรยานยนต์สมัยใหม่ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมสัมมนาและส่งเสริมสมรรถภาพเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ ด้านการดับเพลงจากเหตุเพลิงไหม้ยานพาหนะพลังงานไฟฟ้า เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ยานพาหนะพลังงานไฟฟ้า ลดควา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดเสวนาทางวิชาการการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.) ยกระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ตามมาตรฐาน ก.พ.อ.
พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2567

   วันที่ 28 มีนาคม 2567 งานพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลล้านนา จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ"การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.) ณ สวนพฤกษศาสตร์ ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ และผ่านระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ร่วมถึงการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรผู้ขอกำหนดแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการอธิการบ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 322


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon