โลโก้เว็บไซต์ ข่าวอบรม/เสวนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวอบรม/เสวนา


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จันทร์ 26 กุมภาพันธ์ 2561

เมื่อวันที่ 20 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2561 - 2561 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้แก่บุคลากรภายในคณะฯ กว่า 50 ท่าน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี  พรรณวิเชียร จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามาเป็นวิทยากรสำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะฯ ร่วมกัน โดยมุ่งสู่เป้าหมายและบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของคณะฯ... >> อ่านต่อ


พิธีเปิดนิทรรศการนานาชาติ Art Exhibition RMUTL International Art Workshop 2018
จันทร์ 19 กุมภาพันธ์ 2561

ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา เป็นประธานเปิดนิทรรศการนานาชาติ “Art Exhibition RMUTL International Workshop 2018” ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมราชมงคลล้านนา มทร.ล้านนา (เจ็ดยอด) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 จากที่คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ “RMUTL International Art Workshop 2018” ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา และได้นำผลงานทั้งจากศิลปิ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญบุคลากรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
อังคาร 30 มกราคม 2561

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา ได้จัด "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยรุ่นใหม่" เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย ให้ทักษะในการวิจัย และมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการวิจัย มี 3 หลักสูตร ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา โทร. 0 2160 1341 หรือ E -mail : ird_ssru@ssru.ac.th และลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมที่ http://irdssru.com/public/training/   >> >> อ่านต่อ


โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในอาชีพเพื่อปรับตัวในยุคไทยแลนด์ 4.0
พฤหัสบดี 25 มกราคม 2561

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การเตรียมความพร้อมในอาชีพเพื่อปรับตัวในยุคไทยแลนด์ 4.0" ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 ทั้ง 9 หลักสูตร กว่า 200 คน ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัณฑิต สวรรยาวิสุทธิ์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด เป็นวิทยากร สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมเพื่อการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการทำงานเมื่อสำเสร็จกา... >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์ ISHPMNB 2018
อังคาร 26 ธันวาคม 2560

สามารถดูรายละเอียดได้ที่  http://ishpmnb2018.sgk.iwate-u.ac.jp/   >> อ่านต่อ


เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ
จันทร์ 18 ธันวาคม 2560

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดการอบรม "พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย" (rESEARCH mANAGER : rm) เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัย และขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่ความสำเร็จที่ถูกต้อง   ครบถ้วน และตรงตามข้อกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงานวิจัยตามความต้องการของแหล่งทุนวิจัย สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ www.research.nu.ac.th วันที่ 23 - 25 มกราคม 2561 ณ อาคารกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ห้อง Main Conference)   >> อ่านต่อ


เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ
จันทร์ 18 ธันวาคม 2560

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดอบรม "การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน" เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการประเมินงานวิจัย รวมถึงมีโอกาสสร้างเครือข่ายในการทำงานด้านการประเมิน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.research.nu.ac.th วันที่ 22 มกราคม 2561 ณ อาคารกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ห้อง Main Conference)   รายละเอ... >> อ่านต่อ


หลักสูตรการตลาดจัดสัมมนา Professional Marketer in the digital age
ศุกร์ 1 ธันวาคม 2560

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 หลักสูตรการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการสัมมนาทางการตลาด หัวข้อ “Professional Marketer in the digital age” โดยมีอาจารย์อนวัช  จิตต์ปรารพ  หัวหน้าสาขารองคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจฯ เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญนายวีระวัฒน์  เหลืองอำพล ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจแฟรนไซส์และการตลาด บริษัท บิสิเนส โค้ชแอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 3 อาคารเ... >> อ่านต่อ


สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา ขอเชิญร่วมการสัมมนาเทรนด์การตลาดยุคติจิตอล 
อังคาร 28 พฤศจิกายน 2560

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการสัมมนา " ทักษะนักการตลาดมืออาชีพ และ Update เทรนด์การตลาด ยุคดิจิตอล" โดยวิทยากร อ.วีระวัฒน์ เหลืองอำพล (Investment Consultant Licenes) ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม  มทร.ล้านนา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสาขาการตลาด โทร. (053) 921444 ต่อ 2630  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 158


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา