โลโก้เว็บไซต์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวรับสมัครนักศึกษา

มทร.ล้านนา เดินหน้าสำรวจพื้นที่ทำฝายชะลอน้ำฉลอง ๗๒๐ ปีเชียงใหม่
พฤหัสบดี 24 มีนาคม 2559

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙  ผศ.อวยพร บัวใบ รองอธิการบดีด้านกิจการพิเศษ พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลงพื้นที่บริเวณต้นน้ำในลำเหมืองห้วยแก้ว เพื่อสำรวจจุดก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ภายใต้โครงการฝายชะลอน้ำร่วมใจฉลองเชียงใหม่ ๗๒๐ ปี  เพื่อคืนความชุ่มชื้นให้ผืนป่ารอบๆดอยสุเทพซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจาก ส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ เชียงใหม่ และอุทยานแห่งชาติสุเทพ - ปุย ตลอดจนผู้นำชุมชนในพื้น... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมใจบริจาคโลหิต
พุธ 23 มีนาคม 2559

คณาอาจารย์และนักศึกษา มทร. ล้านนา ร่วมบริจาคโลหิต งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับหน่วยบริการโลหิต สภากาชาดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559  ในครั้งนี้มีคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิตกว่า 165 คน ได้ปริมาณโลหิต 136 ยูนิต 54‚400 cc. ณ ห้องพยาบาลชั้น 1 อาคารศึกษาทั่วไป มทร.ล้านนา  >> อ่านต่อ


นศ.สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ศึกษาดูงานนอกสถานที่
อังคาร 22 มีนาคม 2559

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 ผศ.ศักดิ์สายันต์  ใยสามเสน หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ มหาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  ศึกษาดูงาน ณ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ช่อง 9  ในส่วนงานข่าวต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจากคุณวัชรินทร์  เศรษฐกุดั่น ผู้ประกาศข่าวต่างประเทศ่ให้การต้อนรับ จากนั้นได้ศึกษาดูงาน ณ วิทยุสราญรวมย์ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร โดยนักศึกษาได้รับประสบการณ์การเรียนรู้นอกเรียนและพร้อมที่จะนำมาปรับใช้ในการศึกษาต่อไป... >> อ่านต่อ


นศ. มทร.ล้านนา ประดิษฐ์ระบบตรวจสอบผู้ป่วยผ่านระบบโทรเวชกรรม คว้ารางวัลระดับชาติ เตรียมต่อยอดใช้ประโยชน์ในวงการแพทย์
จันทร์ 21 มีนาคม 2559

2 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา คว้ารางวัลชนะเลิศ ในกิจกรรมการแข่งขันประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 15  (YECC 2016) ประเภทนิสิต นักศึกษา ภายในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 หรือ Thailand" Contest Festival 2016 ภายใต้แนวคิด "From STEM to Startup: สรรค์สร้างทรัพยากรมนุษย์ บ่มเพาะธุรกิจ Startup ไทย" ซึ่งเป็นการนำองค์ความรู้ทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนาพิษณุโลก ร่วมโครงการตำบลบ้านกร่าง น่าอยู่ น่ามอง จัดโดย อบต.บ้านกร่าง
พุธ 9 มีนาคม 2559

วันที่ 9 มีนาคม 2559 นายบุญฤทธิ์ สโมสร รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา พร้อมด้วย นายสมชาย โพธิ์พยอม อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก   เข้าร่วมกิจกรรมการทำความสะอาดถนน และพัฒนาเส้นทางภายใน ต.บ้านนากร่าง ตามโครงการ " ตำบลบ้านกร่าง น่าอยู่ น่ามอง" โดยร่วมกับว่าที่ร้อยตรีธรรมนูญ  ท้ายฮ้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของตำบ้านกร่าง เพื่อให้ผู้ที่เดินทางมาต... >> อ่านต่อ


สาขาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ จัดงาน Origami Fair
พุธ 2 มีนาคม 2559

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดงาน Origami fair งานแสดงผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของนักศึกษาในรายวิชาศิลปะการพับกระดาษ (Origami) โดย ดร.ณงค์นุช  นทีพายัพทิศ อาจารย์ผู้ฝึกสอน แบ่งกลุ่มนักศึกษาผ่านการออกแบบ 5 ชิ้นผลงานได้ ผลงาน Box Dog Craft ออกแบบโดย น.ส.สุธาวัลย์  แม๊ะบ้าน‚ นายโชติวิทย์  เจริญศรีปกรณ์‚ น.ส.ศิรินดา  ยาสมุทร์‚ นายสุรพล  ศรีสม‚ น.ส.อโนทัย  คุณา ผลงาน T-Shirt ออกแบบโดย น.ส.กนกวรรณ  ขัติกุล‚ ... >> อ่านต่อ


วทส. จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
จันทร์ 29 กุมภาพันธ์ 2559

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (วทส.) จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม นว.502 อาคารนวัตกรรม วทส.ดอยสะเก็ด โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.อวยพร บัวใบ รองอธิการบดีด้านกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และได้มอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาเรียนดี และนักศึกษากลุ่มสโมสรวิทยาลัยฯ ที่ทำคุณประโยชน์ด้านต่างๆ ให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้มี จำนวนทั้งสิ้น 143 คน ... >> อ่านต่อ


คณะ ศจพช. จัดโครงการอบรมยุวชนนำเที่ยวอำเภอกัลยาณิวัฒนา
จันทร์ 29 กุมภาพันธ์ 2559

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน (ศจพช) สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และคณะทำงาน ร่วมกับ ดร.สวิชญา   ศุภอุดมฤกษ์ ตรีรัตน์ และนักศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการอบรมยุวชนนำเที่ยวโรงเรียนในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย  จินดาพันธ์ นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เป็นประธานเปิดโครงการและมอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนผู้เข้าร่วมอบรม ณ หอประชุมศูนย์ราช... >> อ่านต่อ


รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมฝึกงานกับสถานทูตสหรัฐฯ
ศุกร์ 18 ธันวาคม 2558

สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเปิดรับสมัครนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3-4 และมีความประสงค์จะฝึกงานกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย  ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน - 5 สิงหาคม 2559 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2558 - 11 มกราคม 2559 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งต่างๆ เกณฑ์การสมัครและใบสมัครได้จากเอกแนบท้ายประกาศนี้ หรือที่ http://bangkok.usembassy.gov/internship.html (ข้อมูล : งานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา) >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 61 - 69 ทั้งหมด 69


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา