โลโก้เว็บไซต์ 2016-08-27 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-08-27ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา