โลโก้เว็บไซต์ 2016-09-01 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-09-01


ประกาศ ร่างขอบเขตของงานครุภัณฑ์ห้องการเรียนรู้หุ้น จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (หลังการวิจารณ์ รอบที่ 1)
พฤหัสบดี 1 กันยายน 2559 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ระยะเวลาเสนอแนะ วิจารณ์ : 1 กันยายน - 6 กันยายน 2559สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานได้ที่สถานที่... >> อ่านต่อ


บริษัท คุ้มเสือตระการ จำกัด เข้าพบปะผู้บริหาร เพื่อหารือความร่วมทางวิชาการ และวิจัย
พฤหัสบดี 1 กันยายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ชัยธวัช  จารุทรรศน์ รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร        และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร  ไชยโรจน์ รองคณบดีด้านบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ให้การต้อนรับ นสพ.วรุตม์   วงศ์กาฬสินธุ์  และคุณรุ่งทิวา  สุดแสงตา  ผู้แทนจาก บริษัท คุ้มเสือตระการ จำกัด เพื่อปรึก... >> อ่านต่อ


ประกาศ ร่างขอบเขตของงานครุภัณฑ์ปฏิบัติการพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 ชุด
พฤหัสบดี 1 กันยายน 2559 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ระยะเวลาเสนอแนะ วิจารณ์ : 1 กันยายน 2559 - 6 กันยายน 2559สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานได้ที่สถานที่ติดต่อ... >> อ่านต่อ
ชมรมอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
พฤหัสบดี 1 กันยายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

ชมรมอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์... >> อ่านต่อ


แจ้งนักวิจัยในสังกัดที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยประจำปี ๒๕๕๘ ที่ขอขยายเวลา และทุนสนับสนุนโครงการวิจัยประจำปี ๒๕๕๙ งบประมาณแผ่นดิน (วช.)
พฤหัสบดี 1 กันยายน 2559 / ข่าวทุน/วิจัย ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

แจ้งนักวิจัยในสังกัดที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยประจำปี ๒๕๕๘ ที่ขอขยายเวลา และทุนสนับสนุนโครงการวิจัยประจำปี ๒๕๕๙ งบประมาณแผ่นดิน (วช.) โปรดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมแนบ CD ผ่านต้นสังกัดถึงสถาบันวิจัยและพัฒนาภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินงวดสุดท้าย หรือภายวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ในกรณี โครงการวิจัยประจำปี ๒๕๕๙ ที่คาดว่างานวิจัยอาจไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการวิจัย ให้หัวหน้าโครงการวิจัยขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย พร้อมแจ้งเหตุผล ปัญหา อุป... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 8 ทั้งหมด 8


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา