โลโก้เว็บไซต์ 2016-11-10 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-11-10

มทร.ล้านนา ประชุมจัดทำแผนแม่บทศูนย์นวัตกรรมอาหาร
พฤหัสบดี 10 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

          9 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดประชุมคณะดำเนินงานจัดทำแผนแม่บทศูนย์นวัตกรรมอาหาร ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ โดยมี ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  เป็นประธานในการประชุม โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีด้านบริหารร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะคณะทำงาน          การจัดประชุมดังกล่าวสืบเนื่องจากการประชุมด้านการขับเคลื่อนนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ภายใต้ยุทธศาสต... >> อ่านต่อประกาศ ร่างขอบเขตของงานครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องประดับ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด
พฤหัสบดี 10 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ระยะเวลาเสนอแนะ          วิจารณ์ :  10  -  15 พฤศจิกายน 2559สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงาน ได้ที่ :-สถานที่ติดต่อ            งานพัสดุ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา >> อ่านต่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนง.อุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พฤหัสบดี 10 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน

ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งอาจารย์... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
พฤหัสบดี 10 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

          9 พฤศจิกายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ร่วมงานประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ณ ห้องเวียงพนา โรงแรมเวียงทอง จ.ลำปาง เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ และสานสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆ โดยมีนายสุวัฒน์  พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมสภากาแฟ โดยองค์กรภาคเอกชนของจังหวัดลำปางเป็นเจ้าภาพ         ข่าว/ภาพ :จารุวรรณ  สุยะ... >> อ่านต่อประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
พฤหัสบดี 10 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อนและการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2559 >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 8 ทั้งหมด 8


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา