โลโก้เว็บไซต์ 2016-12-26 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-12-26

มทร.ล้านนา บูรณาการการเรียนการสอนรอบพื้นที่โครงการหลวง
จันทร์ 26 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

คณะทำงานวิจัยโครงการ “บูรณาการการเรียนการสอน และบริการวิชาการให้เกิดกิจการเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการหลวง กรณีศึกษาการพัฒนาตัวแบบการบริหารธุรกิจชุมชนเพื่อความยั่งยืน ครูได้คิด นักศึกษาได้ทำ สังคมได้ประโยชน์” ภายใต้ทุนสนับสนุนจากมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงพื้นที่เปิดเวทีชุมชนและเก็บข้อมูล ร่วมกับผู้นำชุมชนบ้านแม่จันใต้, บุคลากรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น  ณ บ้านแม่จันใต้ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ  รับฟังความค... >> อ่านต่อ


ออกแบบสิ่งทอฯ สืบสานผ้าปักชนเผ่าอาข่าแบบดั้งเดิม
จันทร์ 26 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอพร้าว ร่วมกับคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการงานศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพบนพื้นที่สูง โครงการพระราชดำริสถานีพัฒนาเกษตรพื้นที่สูงตามพระราชดำริ ดอยม่อนล้าน ส่งเสริมงานพัฒนาอาชีพผ้าปักชนเผ่าอาข่า (โบราณ) โดยได้รับเกียรติจากนายทรงศักดิ์  วลัยใจ นายอำเภอพร้าวเป็นประธานเปิดนิทรรศการ นายศุภกร  ศรีศักดา ผู้อำนวยการสำนักงาส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงการดำเนิ... >> อ่านต่อ
ประกาศ ร่างขอบเขตของงานครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์การเผาไหม้ภายในเครื่องยนต์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด
จันทร์ 26 ธันวาคม 2559 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ระยะเวลาเสนอแนะ     23 - 28 ธันวาคม 2559สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงาน ได้ที่ :-สถานที่ติดต่อ            งานพัสดุ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา          ... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา