โลโก้เว็บไซต์ 2016-12-28 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-12-28

รวมน้ำใจให้ทหารกล้า 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 3
พุธ 28 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มอบชุดสิ่งของอุปโภค 900 ชุด ในโครงการ “รวมน้ำใจให้ทหารกล้า 3 จังหวัดชายแดนใต้” แก่พันเอกเศรษฐพล  เกตุเต็ม รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ เป็นตัวแทนผู้รับมอบ, ผศ.ชนิตา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เป็นตัวแทนมอบ ณ อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา สำหรับโครงการ “รวมน้ำใจให้ทหารกล้า 3 จังหวัดชายแดนใต้” จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นระยะกว่า 3 ปี ม... >> อ่านต่อ


ประชุมคณะอนุกรรมการ(อพ.สธ.-มทร.ล้านนา) ครั้งที่ 1/2560
พุธ 28 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2560 เพื่อดำเนินการพิจารณาแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 และแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (อพ.สธ.-มทร.ล้านนา ระยะ 5 ปีที่ 6 (2559-2564) ) >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา