โลโก้เว็บไซต์ 2017-04-04 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-04-04

อบรมให้ความรู้แก่นักเรียนค่ายคุณธรรมวัดป่าเขาน้อย
อังคาร 4 เมษายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 4 เมษายน 2560   อาจารย์ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์  และอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมเป็นวิทยากร อบรมให้ความรู้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม "ผู้ให้คือผู้ชนะ" จำนวน 100 คน ณ ค่ายคุณธรรมภาคฤดูร้อน วัดป่าเขาน้... >> อ่านต่อ


การจัดทำรายงาน มคอ.7 กับการประกันคุณภาพการศึกษา
อังคาร 4 เมษายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 4-5 เมษายน  2560 ที่ห้องประชุม 1455  ชั้น 5 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การกำกับและติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรรวม ปีการศึกษา 2559&... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลศึกษาดูงานและสำรวจพื้นที่จริงด้านบริการวิชาการ
อังคาร 4 เมษายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำทีมงานทั้งหมด 7 คน ศึกษาดูงานและสำรวจพื้นที่จริงด้านบริการวิชาการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4-7 เมษายน 2560 วันที่ 4 เมษายน 2560 แนะนำสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โดย นายภฤศพงศ์ เพชรบุล ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เยี่ยมชมคลังความรู้ชุมชน เยี่ยมชมงานศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิก เยี่ยมชมโ... >> อ่านต่อ


ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
อังคาร 4 เมษายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ในการนี้การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการส... >> อ่านต่อ


สำนักวิทยบริการฯ มทร.ล เจ้าภาพ จัด...ประชุมสัมมนาเครือข่ายฯ “ARIT NET #3”
อังคาร 4 เมษายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) เป็นเจ้าภาพ จัดโครงการ “ ประชุมสัมมนา เครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ” ครั้งที่ ๓ (ARIT NET #3) ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง วันที่ ๓๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สวส.มทร.ล้... >> อ่านต่อ
อบจ.เชียงใหม่ หนุนค่ายหุ่นยนต์
อังคาร 4 เมษายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัด “โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้นักเรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ค่ายหุ่นยนต์)” ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 3 - 5 เมษายน 2560 โดยได้รับเกียรติจากนายไพรัช  ใหม่ชมพู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 56 พรรษามทร.ล้านนา (เชียงใหม่)อาจารย์ผดุงศักดิ์  วงศ์แก้วเขียว หัวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้นักเ... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 9 ทั้งหมด 9


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา