โลโก้เว็บไซต์ 2017-06-12 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-06-12


9 มทร.จับมือ สคช. พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา สู่ความก้าวหน้าในโลกของการทำงาน
จันทร์ 12 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) 9 แห่ง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพสมรรถนะของนักศึกษา เพื่อความก้าวหน้าในโลกของการทำงาน ซึ่งนับเป็นการทำงานบูรณาการทำงานคู่ขนานกับภาคการศึกษา ซึ่งเป็นต้นน้ำของการผลิตผู้เรียนสู่โลกของ... >> อ่านต่อเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร มทร.ล้านนาเข้าร่วมโครงการ“พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารโครงการ Project Manager”
จันทร์ 12 มิถุนายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะมีการจัดทำโครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการบริหารโครงการ (Project Manager)” ซึ่งการพัฒนา Project manager เป็นการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์หรือบุคลากร ให้มีความรู้และมีทักษะในการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการเขียนข้อเสนอโครงการที่ดีมีข้อมูลครบถ้วน  การติดตามประเมินผล การถอดองค์คามรู้ การถอดบทเรียนและวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากงานบริการวิชาการ  เพื่อสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการดำเนินงา... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ส่งข้อเสนอโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
จันทร์ 12 มิถุนายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทุน/วิจัย

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้กำหนดแผนพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ การวิจัย  และนวัตกรรม  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๓ เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้สนับสนุนให้ดำเนินงาน “โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม” ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนในท้องถิ่นให้มีความพร้อมในการดำรงชีพและมีอาชีพที่มั่นคง ด้วยกระบวนการแบบมีส่... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับทีมงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ในโอกาสหารือสถานที่จัดแข่งขันฝีมือแรงงานฯ ครั้งที่ 27 ด้านคอมพิวเตอร์ 3 สาขา
จันทร์ 12 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับนายชาคริตย์ เดชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง และคณะฯ  ในโอกาสเข้าหารือสถานที่สำหรับจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภูมิภาค โดยจะมีการใช้สนามแข่งขันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จำนวน 3 สาขา ประกอบด้วยสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเว็บดีไซน์ และสาขากราฟฟิกดีไซน์ ทั้งนี้การแข่งขันดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 กรก... >> อ่านต่อ


ศูนย์จอมทอง จัดโครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด
จันทร์ 12 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

ศูนย์จอมทอง จัดโครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ (จอมทอม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัด “โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา” (กิจกรรมรักน้องอย่างสร้างสรรค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา) ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2560 ณ ทัชสตาร์ รีสอร์ท อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ชนิตา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการกว่า... >> อ่านต่อ


โครงการประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านอุดมศึกษาไทยและไต้หวัน ครั้งที่ 6 (6th Taiwan – Thailand Higher Education Forum) ณ ไต้หวัน
จันทร์ 12 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี พร้อมด้วย ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ รองอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 8 ทั้งหมด 8


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา