โลโก้เว็บไซต์ 2017-06-23 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-06-23

วิทยบริการฯ จัดอบรมสัมมนาติดตามระบบบริหารงานบุคคล
ศุกร์ 23 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) โดยกลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ จัดโครงการอบรมสัมมนาติดตามระบบบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน ปัญหาต่างๆที่พบ อีกทั้งเพื่อให้ผู้ใช้เกิดความเข้าใจในการใช้งานระบบฯ มากขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Virtual Desktop 1 อาคารหอสมุด ได้รับเกียรติจาก ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี ด้านบริหาร มทร.ล้านนา เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมทั้ง... >> อ่านต่อ


สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ศุกร์ 23 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยผ่านการจัดการความรู้ (KM) และการพัฒนาบุคคล (Training for the Trainers) ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2560 ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.กัญญณัช ศิริธัญญา ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทรา ปานสุวรรณจิตร์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล เป็นวิทยากรบรรยาย ในการอบรมให้ความรู้ ทั้งนี้เพื่อสร... >> อ่านต่อ


โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์)
ศุกร์ 23 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) เพื่อทูลเกล้าถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดตาก ร่วมกับ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตาก และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีตัวแทนจากอำเภอ จากหน่วยงานราชการต่างๆ รร.พลูหลวงวิทยา สมาชิกชมรมคนรักในหลวง คณาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก และ มทร.ล้านนาตาก ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มทร.ล้านนา ตาก >> อ่านต่อ


การประชุมสรุปผลโครงการบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hand-on Graduates) มทร.ล้านนา
ศุกร์ 23 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  จัดการประชุมผู้รับผิดชอบโครการบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hand-on Graduates)ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 เพื่อนำเสนอผลการจัดโครงการตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยมีรับผิดชอบโครงการบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hand-on Graduates) ของคณะต่างๆ นำเสนอรายละเอียดต่อผู้บริหาร ซึ่งมีผู้รับผิดชอบโครงการได้เข้านำเสนอดังนี้1. คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร การตลาด (การจัดการธุรกิจค้าปลีก) ประกอบด้วย - โครงการผลิตบัณฑิต... >> อ่านต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมโครงการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2559
ศุกร์ 23 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ที่ ห้องประชุมสารภี C2-202 อาคาร C2 นวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ดหลักสูตร วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจาร์ ดร.สุบงกช  โตไพบูลย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมิน ซึ่งประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชัย  หิรัญวโรดม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานคณะกรรมการ ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมาพร  อุประ จาก... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา