โลโก้เว็บไซต์ 2017-07-05 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-07-05

มทร.ล้านนาตาก ถวายเทียนจำนำพรรษา 2560
พุธ 5 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 5 กรกฏาคม 2560 ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ตาก เป็นประธานพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา โดย รองอธิการบดีฯ บุคลากร กองบริหารทรัพยากรฯ คณาจารย์และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจฯ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ถวายเทียน ณ วัดหนองกะโห้ คณาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ถวายเทียน ณ วัดเขาถ้ำ บุคลากร กองการศึกษา คณาจารย์และนักศึกษา คณะศิลปกรรมฯ ถวายเทียน ณ วัดท่าไม้แดง >> อ่านต่อ


ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี2560
พุธ 5 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 5  กรกฎาคม  2560   ผศ.นพดล ตรีรัตน์ รักษาราชการผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  เป็นประธานในพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝน  และ ถวายผ้าป่าสามัคคี  เนื่อ... >> อ่านต่อร่วมต้อนรับ หม่อมราชวงศ์หญิงเพ็ญศิริ จักรพันธุ์
พุธ 5 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ผศ.ประเทือง สง่าจิตร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการและอาจารย์สาขาพืชศาสตร์มหาวิทยาล... >> อ่านต่อ


ผศ.ดวงพร นำตัวแทนบ้านห้วยหยวกป่าโซและบ้านปางมะหันทดลองเป็นนักท่องเที่ยว
พุธ 5 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำตัวแทนชาวบ้านจากบ้านห้วยหยวกป่าโซและบ้านปางมะหัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ทดลองการเป็นนักท่องเที่ยวในพื้นที่บ้านนาโต่ บ้านห้วยกระ บ้านโป่งไฮ และชมรมชีววิถี ของศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 26 – 29 มิถุนายน 2560กิจกรรมการทดลองเป็นนักท่องเที่ยวของตัวแทนชาวบ้านที่สนใจการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนจากบ้านห้วยหยวกป่าโซและบ้าน... >> อ่านต่อ


งานประชุมวิชาการนานาชาติ iSTEM -Ed 2017
พุธ 5 กรกฎาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน iSTEM -Ed 2017 "The 2nd International STEM Education Conference" ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม ดิ เอมเพลส เชียงใหม่ ภายในงานมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ และการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยและในต่างประเท >> อ่านต่อ


ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 พื้นที่ตาก
พุธ 5 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

   วันที่ 3-4 กรกฏาคม 2560 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนาและงานประกันคุณภาพการศึกษา พื้นที่ตาก ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พื้นที่ตาก โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินดังนี้ 1.  ผศ.ปราณี พรรณวิเชียร  ประธานกรรมการ2.  รศ.ดร.ลิลลี่  กาวีต๊ะ  กรรมการ3.  รศ.ดร.ปาริชาติ  บัวเจริญ  กรรมการ4.  นางอนงค์ มัลลวงค์  เลขานุการ     โดยคณะกรรมการประเมินจะได้ทำการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ตัวแทนชุมชน ผู้ใช้บ... >> อ่านต่อ
ติดตามความก้าวหน้าโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณีหมู่บ้านใหม่นาแขม ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
พุธ 5 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 5 กรกฏาคม 2560 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณีหมู่บ้านใหม่นาแขม ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ดำเนินโครงการโดยสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร นำเสนอผลการดำเนินงานโดยผศ.พงศ์ยุทธ  นวลบุญเรือง (หัวหน้าโครงการ) และคณะ โครงการนี้มีแนวคิดในการดำเนินงานคือ "ยกระดับสุขภาพ ด้วยผักปลอดสารที่แม่เมาะ" มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการเพื่อ ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนต้นแบบด้... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 15


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา