โลโก้เว็บไซต์ 2017-07-21 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-07-21

อมทร.ล และรองแผนฯ มอบ สวส. จัดประชุม Conference 6 พท. แก้ปัญหา ERP.
ศุกร์ 21 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี และ ผศ.อุดม สุธาคำ รองอธิการบดี ด้านยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) มอบหมาย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) จัดประชุมแก้ปัญหาการใช้งานระบบ ERP ๖ พื้นที่ วันนี้ (๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) จัดประชุมแก้ปัญหาการใช้งานระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) มหาวิ... >> อ่านต่อ


นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง รับฟังคำชี้แจงการลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดลำปาง
ศุกร์ 21 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          19 กรกฎาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการประชุมชี้แจงวิธีการจัดเก็บข้อมูลผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่จังหวัดลำปาง  ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมีนักศึกษาสาขาการจัดการและนักศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 176 คน เข้ารับฟังการชี้แจงการลงพื้นที่จากวิทยากรสำนักงานสถิติลำปาง  โดยภายหลังการจัดอบรมนักศึกษาจะมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูล 7 ตำบลในอำเภอเมือง ประกอบด้วย ตำบลต้นธงชัย ตำบลทุ่ง... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร
ศุกร์ 21 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและตัวแทนนักศึกษา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  >> อ่านต่อ


ประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ศุกร์ 21 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 กลุ่มงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด ซึ่งปีนี้ได้แบ่งคณะทำงานลงพื้นที่ติดตามประเมินโครงการเป็น ๒ Group Group A ได้รับเกียรติจาก รศ.สุทัศน์ จุลศรีไกวัล และนายอุดม มณีขัตย์ (กรรมการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) และอาจารย์ภฤศพงษ์ เพชรบุล... >> อ่านต่อ


การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 พื้นที่ลำปาง
ศุกร์ 21 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

   วันที่ 20-21 กรกฏาคม 2560 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนาและงานประกันคุณภาพการศึกษา พื้นที่ลำปาง ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน พื้นทีลำปาง โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินดังนี้ 1.  ผศ.ปราณี พรรณวิเชียร  ประธานกรรมการ >> อ่านต่อถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ศุกร์ 21 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 21  กรกฎาคม  2560  ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก   พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และทีมงานนายกสโมสรนักศึกษา  ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา >> อ่านต่อหลักสูตรการท่องเที่ยว มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมยุวมัคคุเทศก์ด้านวัฒนธรรม สร้างจิตสำนึกให้เยาวชนรักและหวงแหนวัฒนธรรมท้องถิ่น รุ่นที่ 3
ศุกร์ 21 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          หลักสูตรท่องเที่ยวและการบริการ สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  จัดอบรมยุวมัคคุเทศก์ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดลำปาง รุ่นที่ 3  ณ วัดปงสนุก ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจากเจ้าภาคินัย  ณ เชียงใหม่ ประธานมูลนิธิเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด และรับฟังการกล่าวรายการจากคุณจันทร์สม  เสียงดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปางเป็นผู้กล่าวต้อนรับ มีนักเรียนเข้ารับการอบรมจำนวน 25 คน... >> อ่านต่อ


คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมการทำบ่อแก๊สชีวภาพ ใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์
ศุกร์ 21 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          18 กรกฎาคม 2560 คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง ถ่ายทอดองค์ความรู้การทำบ่อแก๊สชีวภาพแก่คนในชุมชนบ้านฝายน้อย อ.เมือง จ.ลำปาง โดยมี ผศ.สุมาฬี พรหมรุกขชาติ ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร เป็นวิทยากร และมี น.ส.สุนิสา ติ๊บคำ เจ้าหน้าที่งานคลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปางเป็นผู้ช่วยวิทยากร การจัดอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์ โดยนำมาเป็นแก๊สชีวภาพหุงต้มในครัวเรือน ลดรายจ่ายและปัญหากลิ่นจากมูลสัตว์           สำหร... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 10


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา