โลโก้เว็บไซต์ 2017-09-18 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-09-18

ผศ.ดวงพร  อ่อนหวาน บรรยายเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
จันทร์ 18 กันยายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ได้รับเชิญจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน” ให้กับสมาชิกเครือข่ายโฮมสเตย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กว่า 50 คน เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโฮมสเตย์ไทย ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความยั่งยืนทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย ภายใต้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรก... >> อ่านต่อ


กลุ่มงานวิชาศึกษาทั่วไป ขอเชิญร่วมกิจกรรมในงานวัน G.E. Day 2017
จันทร์ 18 กันยายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานวิชาศึกษาทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ล้านนา มีกำหนดจัดโครงการวันศึกษาทั่วไป (G.E. Day) ในวันที่ 19 กันยายน 2560 ณ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอกิจกรรม ผลงาน หรือนวัตกรรมการเรียนการสอน เมื่่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 1/2560 และเพื่อให้บุคลากรสร้างเครือข่ายความรู้ในการพัฒนาหลักสูตรร่วมถึงร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกับคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย >> อ่านต่อ


สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการศึกษาดูงานการผลิตไฟฟ้า
จันทร์ 18 กันยายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

          15 กันยายน 2560 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการผลิตไฟฟ้าและส่งกำลังไฟฟ้า ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง (โรงไฟฟ้าแม่เมาะ) อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาการเรียรรู้ของนักศึกษาและคณาจารย์ ... >> อ่านต่อ


ประเมินอาจารย์ผู้สอน 1/2560
จันทร์ 18 กันยายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศสำหรับประเมินอาจารย์ผู้สอน 1/2560 ครับ  สำหรับใครที่ยังไม่ได้ประเมินในรอบที่ 1 เรายังเปิดระบบให้ประเมินอีกครั้งเป็นรอบที่ 2 ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายแล้ว โดยรอบ 2 เริ่มประเมินตั้งแต่วันนี้ถึง วันทีี่ 24 กันยายน 2560 นี้นะครับ  >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม KM คัดสรรแนวปฏิบัติที่ดีโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง STEM EDUCATION
จันทร์ 18 กันยายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

          16 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม KM โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง STEM EDUCATION ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยมี ดร.พวงทอง วังราษฎร์  รองผู้อำนวยการกองการศึกษา ฝ่ายวิชาการ  เป็นประธานในพิธีเปิด มีครูสถานศึกษาเครือข่ายร่วมกิจกรรมกว่า 20 คน ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา