โลโก้เว็บไซต์ 2018-02-26 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2018-02-26

มทร.ล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนากรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  9 มทร. 
จันทร์ 26 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นายกร จันทรวิโรจน์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ พร้อมได้คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพการจัด "การประชุมสัมมนาคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง" โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวต้อนรับและเสวนาแลกเปลี่่ยนมุมมองการบริหารมหาวิทยาลัย กับผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาถึงความสำคัญของ 3 องค์กรหลักที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนการพ... >> อ่านต่อ


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จันทร์ 26 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

เมื่อวันที่ 20 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2561 - 2561 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้แก่บุคลากรภายในคณะฯ กว่า 50 ท่าน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี  พรรณวิเชียร จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามาเป็นวิทยากรสำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะฯ ร่วมกัน โดยมุ่งสู่เป้าหมายและบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของคณะฯ... >> อ่านต่อ


คณาจารย์ มทร.ล้านนา ลงพื้นที่รับทราบความต้องการด้านวิชาการในการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
จันทร์ 26 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ไพโรจน์  วรพจน์พรชัย ผู้อำนวยการคลีนิคเทคโนโลยี มทร.ล้านนา  พร้อมด้วยอาจารย์อนุวัตร  ศรีนวล  อาจารย์อัจฉรา จันทร์ผง  และอาจารย์อัจฉรา ไชยยา ลงพื้นที่เพื่อรับทราบความต้องการบริการด้านวิชาการและการแก้ไขปัญหาการผลิตปรุงรสถั่วเน่าสำเร็จรูปด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรภายในชุมชนบ้านหนองอ้อ  อ. พร้าว  จ. เชียงใหม่ ให้เป็นสินค้าที่มีมาตรฐาน  >> อ่านต่อ


2 หน่วยงาน จับมือ ฝึกอบรมการทำการทำเต้าฮวยนมสดท็อปปิ้งสับปะรด และเยลลี่สับปะรด
จันทร์ 26 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวกิจกรรม

                ด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ ลำปาง และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำเต้าฮวยนมสดท็อปปิ้งสับปะรด และเยลลี่สับปะรด ให้แก่แรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (แรงงานนอกระบบ) นำไปประกอบอาชีพเสริม สาขาการแปรรูปอาหาร ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2561
จันทร์ 26 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่  25 กุมภาพันธ์  2561  รศ.ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  มอบของที่ระลึกให้กับ ดร.กนกศักดิ์  ลิขิตไพรวัลย์ ผู้อำนวยการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2561  และ งานครบรอบ 102 ปี  เพื่อเป็นการขอบคุณที่ให้โอกาส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลกร่วมจัดกิจกรรม ณ เวทีกลาง ระหว่าง เวลา 10.00 – 14.00 น.  ณ  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา  พิษณุโลก        ... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา