โลโก้เว็บไซต์ 2018-03-07 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2018-03-07

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
พุธ 7 มีนาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

ตามที่กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการจากตัวแทนคณาจารย์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยและได้ลาออก จึงทำให้กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ว่างลง จำนวน 8 ราย เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยมติคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการจึงได้กำหนดให้ดำเนินการเลือกตั้งในวันที่ 9 เมษายน 2561  จึงขอแจ้งกำหนดวัน เวลา ในการดำเนินการเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งและประกาศรับสมัครตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ >> อ่านต่อ


ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ.2561
พุธ 7 มีนาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

           เพื่อให้การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย จากมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เมือวันที่ 16 มกราคม 2561  จึงได้ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งประเภทผู้บริหารไว้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ประกาศแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร.pdf >> อ่านต่อ


LoRaWAN WorkShop for Developer in Chiangmai
พุธ 7 มีนาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สมาคมสมองกลฝังตัวไทยร่วมกับ มทร.ล้านนา ม.เชียงใหม่ และเมกเกอร์คลับ เชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ LoRaWAN WorkShop for Developer in Chiangmai (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)  ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ ห้อง Innowvation Room ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มทร.ล้านนา  สามารสำรองที่นั้งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ goo.gl/TnEyNV  >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา หารือแนวทางพัฒนาโครงการแลกเปลี่ยนการศึกษานานาชาติ
พุธ 7 มีนาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

 ดร.ภาสวรรธน์  วัชรดำรงค์ศักดิ์  รองอธิการบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผศ.ประยงค์  ใสนวน  ผู้ช่วยอธิการบดี  ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ อินฝาง  ผู้ช่วยอธิการบดี  อ.กร จันทร์ววิโจน์   ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  อ.อนุสรณ์ คุณานุสรณ์ อาจารย์หลักสูตร IBM ดร.นพดล มณีเฑียร  อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและประชุมร่วมกับ  Mr. Soh Wai Wah  ประธานกรรมการบริหาร,  Mr. Goh Siak Koon  คณบดีคณะสถาปัตยกรร... >> อ่านต่อ


ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำแหน่งว่าง
พุธ 7 มีนาคม 2561 / ข่าวบุคลากร ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ตามที่กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จากตัวแทนคณาจารย์ได้รับการดำรงตำแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย และได้ลาออกจากกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จึงทำให้กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการจากตัวแทนคณาจารย์ว่างลง จำนวน 8 ราย ในการนี้จึงมีมติคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 จึงออกประกาศรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ดังประกาศแนบ >> อ่านต่อโครงการประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์
พุธ 7 มีนาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย

          วันที่ 7 มีนาคม 2561 งานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ได้จัดการประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Singapore Polytechnic (SP) ประเทศสิงคโปร์ ขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภาสวรรธน์  วัชรดำรงค์ศักดิ์  รองอธิการบดีด้านวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ผศ.ประยงค์  ใสนวน  ผู้ช่วยอธิการบดี  ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ อินฝาง  ผู้... >> อ่านต่อ


น้ำพริกสับปะรดสมุนไพร อาชีพเสริม เพิ่มมูลค่าพืชสมุนไพร
พุธ 7 มีนาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

                ด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำพริกสับปะรดสมุนไพร โดยใช้วัตถุดิบสมุนไพรในชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้สนใจ ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 จำนวน 70 คน ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านเด่นอุดม... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดโครงการติดตามประเมินผลบุคลาการที่ลาศึกษาต่อ เพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานในหน่วยงาน
พุธ 7 มีนาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

งานพัฒนาบุคลากร  กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา จัดโครงการติดตามและประเมินผลบุคลากรลาศึกษาต่อ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สวนพฤษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการติดตามและประเมินผลการศึกษาของบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ รวมถึงการสร้างความเข้าใจ ในกระบวนการ ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของผู้ลาศึกษาต่อตลอดระยะเวลาศึกษาต่อ ซึ่งมีการ ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามนโยบายของภาครัฐในปัจจุบัน อันจะน... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ค่าย LEX 2018
พุธ 7 มีนาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

         งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมเพื่อชุมชน (Learning Express 2018) ร่วมกับ Singapore Polytechnic (SP) ประเทศสิงคโปร์, Kanazawa Institute of Technology (KIT) และ Kanazawa Technical College(KTC)ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 5 - 16 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นกิจกรรม Design Thinking (DT)  ที่เน้นการพัฒนา soft skills ทักษะการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการเข้าใจตนเองและผู้อื่นโดยมีตัวแท... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 12


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา