โลโก้เว็บไซต์ 2018-10-31 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2018-10-31

ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว. วิจัย" ครั้งที่ 12
พุธ 31 ตุลาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว วิจัย" ครั้งที่ 12 ในวันที่ 20-21 มีนาคม 2562 ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ โดยสามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็มพร้อมลงทะเบียนได้ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายบริหารจัดการงานวิจัย โทร 02-6495000 ต่อ 11017 หรือ เว็บไซต์ http://research.swu.ac.th/swucon/12th/   >> อ่านต่อ


สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง
พุธ 31 ตุลาคม 2561 / ข่าวบริการ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค และตำแหน่งพนักงานบริการ และรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะดำเนินการสรรหาได้ ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ... >> อ่านต่อ


นิทรรศการและนวัตกรรมของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี รหัสวิชา GEBIN ๑๐๒
พุธ 31 ตุลาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันพุธ ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น. ประธานกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทา เติมสมบัติถาวร ได้รับเกีรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดงานการจัดการแสดงนิทรรศการและนวัตกรรมของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี รหัสวิชา GEBIN ๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ อาคารโมแดง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สวาท สายปาระ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานของการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปทุกวิชาเพื่อต้องการให้นักศึกษามีความรอบรู็อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจ ธรรมชาติ ตนเอง ผ... >> อ่านต่อ


สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด ขยายเวลารับสมัครผู้จัดการสหกรณ์ ถึงวันที่ 31 ต.ค.61
พุธ 31 ตุลาคม 2561 / ข่าวบริการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด ขยายการสรรหาผู้จัดการสหกรณ์ โดยกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2561 นั้น บัดนี้สหกรณ์ฯ ได้ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อว่าจ้างเป็นผู้จัดการสหกรณ์ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 โดยยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนด พร้อมเอกสารประกอบการรับสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด ชั้น 3 อาคารนารายณ์ เลขที่ 75/6 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ไปรษณีย์นั้น โดยดูจากดวงตราประทับวันที่ส... >> อ่านต่อ


อาจารย์ มทร.ล้านนา เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้การเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัย งบประมาณแผ่นดิน 2563
พุธ 31 ตุลาคม 2561 / ข่าวอบรม/เสวนา

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง อาจารย์กลุ่มวิชากสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ่คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโนโลยีราชมคลล้านนา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน" ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม งบประมาณแผ่นดิน 2563 เป้าหมายที่ 3 และ 4 ตลอดจนให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมให้สามารถเขียนชุดโครง... >> อ่านต่อ


ประกาศฯ แนวปฏิบัติการเปิดรายวิชาและลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน 2561
พุธ 31 ตุลาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องแนวปฏิบัติการเปิดรายวิชาและลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 >>รายละเอียดคลิก >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
พุธ 31 ตุลาคม 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่แนบมาด้านล่างนี้https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/01/20190102131819_64390.pdf   >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา