โลโก้เว็บไซต์ 2018-12-14 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2018-12-14

อธิการบดีร่วมเสวนา การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
ศุกร์ 14 ธันวาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี  พร้อมด้วย ผศ.วันชาติ สุวัตถี ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เข้าร่วมการประชุม”สภากาแฟเพื่อการศึกษาเชียงใหม่” ครั้งที่ 15 จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ให้เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเสวนาในหัวข้อ “ครูและอาจารย์ในยุคนวัตกรรมนำการสอนครูไทยจะปรับตัวอย่างไร” ซึ่งมี... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ประชุมหารือความร่วมมือการจัดการศึกษาหลักสูตรแมคคาฯ กับ วท.เชียงราย
ศุกร์ 14 ธันวาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 อาจารย์ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ พร้อมคณาจารย์ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เดินทางเข้าประชุมกับคณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิค เชียงราย ในการทำความร่วมมือด้านวิชาการหลักสูตรแมคคาทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาต่อยอดการศึกษาของนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ส่งต่อให้กับ หลักสูตร วศ.บ แมคคาทรอนิกส์ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการต่อไป >> อ่านต่อ


คณาจารย์นักศึกษา ศูนย์แมคคา มทร.ล้านนา แบ่งปันองค์ความรู้ด้านหุ่นยนต์และเซนเซอร์ให้แก่น้องๆจากโรงเรียนบ้านคุณแม่ เพื่อต่อยอดทำไม้เท้าผู้พิการทางสายตา
ศุกร์ 14 ธันวาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 อาจารย์สมศักดิ์ วรรณไชย พร้อมด้วย ดร.อาทิตย์ ยาวุฑฒิ และ ดร.อนันนต์ วงศ์จันทร์ และนักศึกษาประจำศูนย์แมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับครูและน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนบ้านคุณแม่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ในโอกาสเข้าศึกษาเรียนรู้เรื่องการทำงานของหุ่นยนต์และเรื่องเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุสิ่งกีดขวาง มอเตอร์สั่นสะเทือน เซนเซอร์เสียง พร้อมทั้งต่อยอดความรู้ที่ได้รับประกอบเป็นไม้เท้าอัจฉริยะสำหรับคนพิการทางสายตาจนสำเร็จ >> อ่านต่อ


คณะกรรมการประสานกิจเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ภาคกลาง เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนและวิจัยแบบบูรณาการกับการทำงาน มทร.ล้านนา
ศุกร์ 14 ธันวาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

           วันที่ 14 ธันวาคม 2561 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ดร.ธีรศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ผศ.สมเกียรติ วงษ์พานิช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และผู้ดูแลโครงการจัดการเรียนการสอนและวิจัยแบบบูรณาการกับการทำงาน (WIL) ให้การต้อนรับคณะกรรมการประสานกิจเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง นำโดย รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์... >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน สังกัดกองพัฒนาอาคารสถานที่ จำนวน 9 อัตรา
ศุกร์ 14 ธันวาคม 2561 / ข่าวรับสมัครงาน

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน 9 อัตรา  ตำแหน่ง 1. พนักงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา             2. คนสวน จำนวน 4 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 6 อาคารเรียนรวม ไดตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ (ประกาศรับสมัคร... >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาพิเศษ สังกัด กองพัฒนานักศึกษา
ศุกร์ 14 ธันวาคม 2561 / ข่าวรับสมัครงาน

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาพิเศษ สังกัดกองพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 6 อาคารเรียนรวม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ (ประกาศรับสมัคร) >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา