โลโก้เว็บไซต์ 2019-02-12 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2019-02-12มทร.ล้านนา เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อขอรับรองปริญญา สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อังคาร 12 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม

  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา รับการตรวจประเมินสภาพจริงเพื่อขอรับรองปริญญาทางการศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ฉบับปรับปรุง 2560 โดยรศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา  ดร.กิจจาไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต จากพื้นที่เชียงใหม่ ตากและพิษณุโลกร่วมต้อนรับและรับการตรวจประเมินจากคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรอ... >> อ่านต่อ


อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากร จัดอบรมการทำน้ำพริกสับปะรด
อังคาร 12 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม

          ด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ นางสาวกัญญารัตน์ โพธิตา เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำพริกสับปะรด และสอดแทรกคุณธรรม การคิดดี ทำดี ให้แก่เด็ก และเยาวชน ที่อยู่ระหว่างรอการพิจารณาพิพากษาคดีของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยา... >> อ่านต่อ


โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ฯ อ.แม่แจ่ม ตัวอย่าง The Best Practice
อังคาร 12 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร ผู้บริหารและคณะทำงานนักวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ผ่านทรัพยากรทางศิลปะและวัฒนธรรมเมืองแจ่ม นำโดย  ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ดร.ภาสวรรธน์  วัชรดำรงศักดิ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  และตัวแทนคณะนักวิจัย ได้รับเชิญจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้จัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อเป็นแบบอย่างแก่มหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั่วประเทศ ด้วยว่าเป็นโครงการท... >> อ่านต่อ


การประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Guilin Tourism University (GUT) สาธารณรัฐประชาชนจีน
อังคาร 12 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 งานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา จัดการประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Guilin Tourism University (GUT) สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ซึ่งผู้แทนประกอบด้วย 1. Professor Zhang XianChun, Dean of Belt and Road International School 2. Pan JunYang, Executive Dean of Belt and Road International School     >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา