โลโก้เว็บไซต์ 2019-04-22 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2019-04-22

เชิญชวนนักวิจัยสมัครขอรับทุนภายใต้โครงการสนับสนุนทุนวิจัย Hands-on ปี 2562
จันทร์ 22 เมษายน 2562 / ข่าวทุน/วิจัย ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 ที่ต้องการพัฒนาจำนวนผลงานวิจัย/องค์ความรู้/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ ถ่ายทอดผลงานเพื่อการขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่นโดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้อนุมัติโครงการสนับสนุนทุนวิจัย Hands-on ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มทร.ล้านนา เพื่อสร้างผลงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์ได้จริงกับชุมชน/สถานประกอบการ และเพื่อผลิตบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติ นั้น ... >> อ่านต่อ


นักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมงาน Role Model กิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ
จันทร์ 22 เมษายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 20 เมษายน 2562 รศ.ดร.ธีรศักดิ์ อุรัจนานนท์รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และตัวแทนนักศึกษา มทร.ล้านนา และเขตพื้นที่ลำปาง เข้าร่วมกิจกรรม โครงการสร้างต้นแบบ (Role Model) กิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคเหนือตอนกลาง ประจำปี 2562 โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าภาพจัดกิจกรรม ณ อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ขอบคุณภาพ/ข่าว ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนว... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา