โลโก้เว็บไซต์ 2019-09-23 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2019-09-23

พิธีปิดโครงการ “Tourism and Hospitality Exchange Program RMUTL 2019”
จันทร์ 23 กันยายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  จัดพิธีปิดโครงการ “Tourism and Hospitality Exchange Program RMUTL 2019” เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 ณ ห้องบัวระวง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มทร.ล้านนา ในการนี้ อาจารย์ปริศนา  กุลนะลา ผู้ช่วยคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณ คณาจารย์และนักศึกษา จาก Langkawi Tourism Academy  เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย โดยโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาด้านการท่องเที่ยว... >> อ่านต่อ


พัฒนาทักษะแก่ผู้เรียนด้วยบริการเครื่องมือทดลองปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์
จันทร์ 23 กันยายน 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 21-22 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการบริการฝึกใช้เครื่องมือฟิสิกส์เบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 4 มีครูและนักเรียนจากโรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้าร่วมโครงการจำนวน 33 คน โดยเนื้อการอบรมประกอบด้วยการบรรยายความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ พร้อมชุดทดลองสาธิต Smart Sense และให้นักเรียนได้ฝึกและทดลองปรากฏการทางฟิสิกส์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเนื้อหาทางทฏษฎีที่นักศึกษาได้เรียนรู้มา ตลอดจนพัฒนาทักษะ ความชำนาญในการ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา