โลโก้เว็บไซต์ 2020-01-21 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2020-01-21

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มทร.ล้านนา
อังคาร 21 มกราคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาอธิการบดี เพื่อให้การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามเจตนารมณ์ในมาตรา 25 และมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 และอาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลล้านนา ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2562 ข้อ 9 โดยมีมติคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563... >> อ่านต่อ


สมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา จัดงานวิ่งการกุศล RMUTL 2020
อังคาร 21 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดงานวิ่งการกุศล “RMUTL RUN 2020” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลัง เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ มทร.ล้านนา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2563 แบ่งการแข่งขัน 2 ระยะ (FUN RUN 5 กิโลเมตร กลับตัววังบัวบานและรุ่น MINI MARATHON  10 กิโลเมตร กลับตัววัดผาลาด) สำหรับรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทางสม... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา