โลโก้เว็บไซต์ 2020-03-03 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2020-03-03

หมวดศึกษาทั่วไป มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม หม่าล่า เพื่อการค้า
อังคาร 3 มีนาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

          หมวดศึกษาทั่วไป สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม “หม่าล่า เพื่อการค้า” ให้กับนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาจีนเพื่อการค้า รหัสวิชา BOAEC147 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ... >> อ่านต่อ


ประกาศกรรมการสรรหานายกสภา มทร.ล้านนา เรื่องกำหนดการและขั้นตอนการสรรหานายกสภามหาวิทยลัย
อังคาร 3 มีนาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

   ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา เรื่องกำหนดการและขั้นตอน การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เพื่อให้การสรรหาและการเสนอชื่อนายกสภามหาวิทยาลัยดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามเจตนารมณ์ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548   คณะกรรมการจึงได้มีประกาศขั้นตอนวิธีการดังกล่าวขึ้น โดยมีรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายข่าวประกาศประชาสัมพันธ์นี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย (... >> อ่านต่อ


การจัดแสดงนิทรรศการและนวัตกรรมของนักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน ประจำภาคเรียนที่ 2
อังคาร 3 มีนาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ ได้รับเกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดงานการจัดแสดงนิทรรศการและนวัตกรรมของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในวันอาคาร ที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. โดยมีหัวหน้าหลักสูตรศึกษาทั่วไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทา เติมสมบัติถาวร เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อต้องการให้นักศึกษามีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ... >> อ่านต่อ


สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม วิ่งการกุศล ๑๓ ปี วิศวะตีนดอย ภายใต้โครงการวิ่งด้วยกันปันใจให้น้อง “เทคโนตีนดอย ENGINEER RUN ๒๐๒๐”
อังคาร 3 มีนาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดกิจกรรม วิ่งการกุศล ๑๓ ปี วิศวะตีนดอย ภายใต้โครงการวิ่งด้วยกันปันใจให้น้อง “เทคโนตีนดอย ENGINEER  RUN ๒๐๒๐” ครั้งที่ ๑  ในวันอาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๕.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น. ณ ลานเนินนุ่ม กองพันสัตว์ต่าง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ่งแบ่งประเภทการวิ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ วิ่งประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง ๑๐.๕  กิโลเมตร และวิ่งประเภทเพื่อสุขภาพ (FUN RUN) ระยะทาง ๕ กิโลเมตร ซึ่งมีจำนวน... >> อ่านต่อ


BALA Exhibition 2020
อังคาร 3 มีนาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดนิทรรศการและผลงานความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ของนักศึกษา เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาสู่ระดับชาติและนานาชาติ (BALA Exhibition 2020) ภายใต้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ “SMART BALA Hands-On” โดยได้รับเกียรติจาก  ผศ.นิศรา  จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ เป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ณ ลานคณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา (เชียงใหม่) ภายในงานมีการมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องนักวิจัยดีเด่นประเภทตีพิ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา