โลโก้เว็บไซต์ 2020-10-09 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2020-10-09

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม) ภายใต้โครงการร่วมบริษัท สยามมิชลิน จำกัด ประจำปีการศึกษา 2564
ศุกร์ 9 ตุลาคม 2563 / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดให้มีการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม) ภายใต้โครงการร่วมบริษัท สยามมิชลิน จำกัด ประจำปีการศึกษา 2564  ในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด ไปแล้วนั้น  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู... >> อ่านต่อ


“เที่ยวไทยชวนชิม หวานลิ้ม ข้าวหนม ฉบับชาววัง”
ศุกร์ 9 ตุลาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 สาขาการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “เที่ยวไทยชวนชิม หวานลิ้ม ข้าวหนม ฉบับชาววัง” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วรวิทย์  เลาหะเมทนี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจฯ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้อง Knowledge theater อาคารหอสมุดราชมงคล มทร.ล้านนา สำหรับการจัดโครงการ “เที่ยวไทยชวนชิม หวานลิ้ม ข้าวหนม ฉบับชาววัง” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมสัมมน... >> อ่านต่อ


ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ร่วมกับคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมวางแผนการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดกระทงใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1
ศุกร์ 9 ตุลาคม 2563 / ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ข่าวกิจกรรม

        เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 406 อาคารเรียนรวมและศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา (เจ็ดยอด) ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา