โลโก้เว็บไซต์ 2021-03-11 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2021-03-11
โครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่หลักสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์ ประจำปี 2563
พฤหัสบดี 11 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 11 มี.ค. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดโครงการปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาใหม่หลักสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์ ประจำปี 2563 ในกิจกรรมย่อย "การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อสร้างความมุ่งมั่นและพยายามในการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต" ณ ห้องพระพิรุณ 1 อาคารเรียนและปฎิบัติการเกษตรชีวภาพ มทร.ล้านนา น่าน โดยมี ผศ.ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน เป็นประธานเปิดพิธี , ผศ.อมรชัย ล้อทองคำ เป็นผู้กล่าวรายงาน >> อ่านต่อโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาเข้าอบรมความรู้เรื่อง STEM และ MILK
พฤหัสบดี 11 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 11 มี.ค. 2564 เวลา 08.30-15.00 น. ทางโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ได้ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ และขอสนับสนุนวิทยากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ในการบรรยายให้ความรู้เรื่อง "STEM" และ "MILK" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 จำนวน 37 คน ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตามศักยภาพผู้เรียน แผนงานที่ 1 เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ ควบคู่ไปกับการคิดสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม... >> อ่านต่อ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตผ่านทางเครือข่ายไร้สายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤหัสบดี 11 มีนาคม 2564 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตผ่านทางเครือข่ายไร้สายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   https://webs.rmutl.ac... >> อ่านต่อ


คณะบริหารธุรกิจ มทร.ล้านนา ทำบุญประจำปี 2564 เพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศแก่บุคลากรและนักศึกษาที่ล่วงลับ
พฤหัสบดี 11 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

    วันที่ 11 มีนาคม 2564 ผศ.นิศรา จันทร์เจริญสุข  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จัดพิธีทำบุญคณะ ประจำปี 2564 ณ อาคารบริหารธุรกิจ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว  เพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนกุศลให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาที่ล่วงลับ โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดช่างเคี่ยน ต.ช้างเผือก จ.เชียงใหม่     สำหรับคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ได้ก่อตั้งเม... >> อ่านต่อร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบยานยนต์ (EV Car) ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤหัสบดี 11 มีนาคม 2564 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างขอบเขตของงาน (TOR)  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบยานยนต์ (EV Car) ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 12


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา