โลโก้เว็บไซต์ 2021-03-15 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2021-03-15

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563)
จันทร์ 15 มีนาคม 2564 / RMUTL วารสารออนไลน์

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563) นำเสนอจำนวน 7 บทความ ดังนี้ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก การประเมินผลตอบแทนทางสังคมของกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการตัดเย็บขั้นสูงสำหรับผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชาอู่หลงของมูลนิธิโครงการหลวง การศึกษาระบบระบายน้ำในชุมชน กรณีศึกษาชุมชนป่าห้า ตำบลนางแล อำเภ... >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาการ
จันทร์ 15 มีนาคม 2564 / ข่าวรับสมัครงาน

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ บัดนี้การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดกิจกรรม เตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศการฝึกงาน ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
จันทร์ 15 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ดร.กิจจา  ไชยทนุ  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศการฝึกงาน ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวม ชั้น 2 โดยมีระยะกำหนดการฝึกงานตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม - 14 พฤษภาคม 2564  ทั้งนี้ได้มีสถานประกอบการ ให้ความอนุเคราะห์รับนักศึกษา 207 แห่ง จำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น  445 คน  ในกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะออกปฏิบัติงานตามสถานประกอบการและได้รับองค์ความรู้ที่พ... >> อ่านต่อ


นิทรรศการศิลปนิพนธ์  #ROME (ROME
จันทร์ 15 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2564 หลักสูตรสิ่งทอและเครื่องประดับ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์  #ROME (ROME "All roads lead to ROME) ณ อาคารภูมิปัญญาล้านนา ชั้น 4 มทร.ล้านนา (เจ็ดยอด) โดยได้รีบเกียรติจาก ผศ.ดร.พีระ  จูน้อยสุวรรณ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ นิทรรศการ ROME (ROME "All roads lead to ROME) เป็นนิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสิ่งทอและเครื่องประดับ จำนวน 26 คน ร... >> อ่านต่อ


ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการแขนกลหุ่นยนต์เพื่อการพัฒนาระบบการผลิตแบบอัตโนมัติขั้นสูง ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จันทร์ 15 มีนาคม 2564 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างขอบเขตของงาน (TOR)  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการแขนกลหุ่นยนต์เพื่อการพัฒนาระบบการผลิตแบบอัตโนมัติขั้นสูง ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินราคากลาง 8,500,000.00 บาท รับฟังการวิจา... >> อ่านต่อ


ประธานแม่บ้านมหาดไทยเยี่ยมนักศึกษาทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ประจำปีการศึกษา 2564
จันทร์ 15 มีนาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (15 มีนาคม 2564) ที่ห้องประชุมคำพุฒ ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะทำงานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก เยี่ยมนักศึกษาทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ นางสาวรจนา แซ่ย้าง นักศึกษาสาขาธุรกิจอาหาร... >> อ่านต่อ


นักศึกษาชั้นปี 4 หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม จัดแสดงผลงานนิทรรศการการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ New normal
จันทร์ 15 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดแสดงผลงานนิทรรศการสร้างสรรค์จากผลงานการออกแบบของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยเป็นการรวบรวมผลงาน โครงการของนักศึกษาออกแบบ อุตสาหกรรม ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ สื่อสิ่งพิมพ์สูจิบัตร และการประชาสัมพันธ์ ในแนวคิด ผลิตภัณฑ์ New normal และเพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมให้นักศึกษาออกแบบ อุตสาหกรรม ได้มีโอกาส สร้างสรรค์ผลงานโครงกา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา