โลโก้เว็บไซต์ 2023-05-03 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2023-05-03

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เปิดรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
พุธ 3 พฤษภาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  ทั้งนี้เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 - 31 พฤษภาคม 2566  รายละเอียดดังต่อไปนี้ https://denee.engineering.rmutl.ac.th/ >> อ่านต่อ


นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (ต่อเนื่อง) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เดินทางเข้าร่วมศึกษาและพัฒนาความรู้ยังวิทยาลัยการอาชีวศึกษาเทคโนโลยีขนส่งหนานจิง
พุธ 3 พฤษภาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (ต่อเนื่อง) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จำนวน 9 คน ที่ไปศึกษาและพัฒนาความรู้ยังวิทยาลัยการอาชีวศึกษาเทคโนโลยีขนส่งหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นระยะเวลา 14 เดือน โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา โดย ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน  รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา พร้อมด้วย ผศ.ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาเทคโนโลยี... >> อ่านต่อ


กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ลงพื้นที่สำรวจสถานะเครื่องจักรกล และติดตาม ประเมินผล ความก้าวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการในพื้นที่โครงการหลวง
พุธ 3 พฤษภาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

     ระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน พ.ศ. 2566กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมีร่วมคณะทำงานผู้รับผิดชอบงานดำเนินโครงการติดตามและประเมินผลการสนับสนุน ติดตาม และประเมินผลการสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิโครงการหลวง ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมการลงพื้นที่/ติดตามผลการดำเนินงานสำรวจสถานะเครื่องจักรกลเพื่อนำมาปรับปรุงการใช้ประโยชน์ และติดตาม ประเมินผล ความก้าวหน้าโครงการที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการในพื้นที่โครงการหลวง โดยมีกำหนดการกิจกรรมการลงพื้นที่/ติดตามผลการดำ... >> อ่านต่อ


คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมเซ็น MOU กับเครือข่ายสล่าล้านนาสร้างสรรค์จังหวัดเชียงใหม่
พุธ 3 พฤษภาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 22 เมษายน 2566  เวลา 08.30 น. คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมเซ็น MOU กับเครือข่ายสล่าล้านนาสร้างสรรค์จังหวัดเชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สล่ารุ่นใหม่ได้สืบทอดองค์ความรู้ด้านงานหัตกรรมล้านนา และรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่ ได้เห็นถึงคุณค่า ความสำคัญของงานหัตถศิลป์ล้านนา ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ขอเชิญชวนใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค.66
พุธ 3 พฤษภาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาทุกท่านใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 -17.00 น. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตรอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ect.go.th >> อ่านต่อ


คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดบ้านเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างฐานการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง
พุธ 3 พฤษภาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

       3 พฤษภาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดบ้านเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลำปางกัลยาณี เพื่อเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงแก่นักเรียนและคณะครู ... >> อ่านต่อ


การสรรหาคณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย
พุธ 3 พฤษภาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

การสรรหาคณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย  คณะวิศวกรรมศาสตร์    >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา