โลโก้เว็บไซต์ บทความ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 บทความ

คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา บันทึกเทปถวายพระพร ร.10
อังคาร 9 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562  รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม  2562 ณ  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่   >> อ่านต่อ


ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมกับสถาบันเครือข่าย จัดแสดงนิทรรศการหอธรรม และนิทรรศการคัมภีร์ใบลานและเอกสารตัวเขียนในอาเซียน
จันทร์ 15 กรกฎาคม 2562 / ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ข่าวกิจกรรม

ระหว่างวันที่ 6 - 13 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับสถาบันเครือข่ายทางด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมคัมภีร์ใบลานและเอกสารตัวเขียนในอาเซียน ประกอบด้วย ใบลาน พับสา ที่ถูกบันทึกเรื่องในอดีตผ่านตัวอักษาล้านนา และตัวอักษรที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภูมิภาค ประเพณีความเชื่อ และหอธรรมที่เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ในวัฒนธรรมคัมภีร์ใบลานและเอกสารตัวเขียน  >> อ่านต่อ


โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านล้านนาในงานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) 2562
จันทร์ 15 กรกฎาคม 2562 / ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา, นายศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้ว นักวิชาการศึกษา และอาจารย์สุพจน์ ใหม่กันทะ อาจารย์ผู้ฝึกสอนและควบคุมการแสดง ร่วมกับนักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ รวม 22 คน เข้าร่วมโครงการเผยแพร้ศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านล้านนาในงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ)” 2562 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห้งชาติ กรุงเทพมหานคร โดยมีการแสดงในวันท... >> อ่านต่อ
รองฯ อมทร.ล วิชาการฯ MOU ร่วมเครือข่าย mini TCDC link กับ ผอ.สศค.
จันทร์ 15 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

   เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๒๐ น. ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เข้าร่วมเครือข่าย mini TCDC link ร่วมกับ นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (สศค.) องค์การมหาชน และ นายประภากร วัชราคม ผู้... >> อ่านต่อ


วิศวกรรมอุตสาหการ มทร.ล้านนา จัดพิธีปิดโครงการสร้างทักษะชีวิต เสริมความรู้เศรษฐกิจพอเพียง นำร่องการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์
อาทิตย์ 14 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 ดร.กิจจาไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เป็นประธานปิดการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตเสริมความรู้เศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯภาคเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นระหว่างันที่ 12 -14 กรกฏาคม 2562 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ ด้านระเบียบวินัยเบื้องต้น และทักษะด้านศิลปาชีพตลอดจนปลูกฝังค่านิยมการดำเนินชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และมุ่งเน้นให้มีการจัดกิจ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ระดมบุคลากรปฏิบัติงานในการสอบบรรจุข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น
อาทิตย์ 14 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 รศ.ดร.ธีรศักดิ์. อุรัจนานนท์ รองอธิการบดี ด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ผศ.สมเกียรติ วงษ์พานิช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และได้ประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรก่อนเข้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในการคุมสอบ ภาค ก และ ข เพื่อบรรจุข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2562 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับการประสานงานให้เป็น 1 ใน 8 สนามสอบในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีผู้เข้าสอบจำนวน 2,000 คน และในการนี้มหาวิทยาลัยได้ประสานความร่วมมือกับโรง... >> อ่านต่อ


พิธีมอบรุ่นที่ 56 ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
เสาร์ 13 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง  จัดพิธีมอบรุ่นที่ 56  ให้กับนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2562  โดยกิจกรรมภายในพิธีประกอบด้วย  การเดินขบวนของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา  2562  โดยมี คุณสำเนาว์  พุกละออ  นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง  ให้โอวาทและปล่อยขบวน “บ้านกร่างสร้างชีวิต”  ณ วัดนิมิตธรรมาราม นักศึกษาใหม่เดินขบวนตามเส้นทางในหมู่บ้านชุมชนตำบล... >> อ่านต่อ


ราชมงคลบ้านกร่างร่วมใจ น้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองพิษณุโลก ประจำปีการศึกษา2562
เสาร์ 13 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันเสาร์ที่  13   กรกฎาคม 2562    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง  จัดงาน  “ราชมงคลบ้านกร่างร่วมใจ น้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองพิษณุโลก  โดยมี  อ.สุรีย์พร  ใหญ่สง่า  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พร้อมด้วย  ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก   คุณสำเนาว์  พุกละออ นายก... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 3850


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา