โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนาเสริมความรู้แก่นักศึกษาส่งเสริมค่านิยมสุจริตต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนาเสริมความรู้แก่นักศึกษาส่งเสริมค่านิยมสุจริตต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 387 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง“ค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน” โดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดเชียงใหม่  2 ท่าน คือ 1. นางบุปผา โพธิเศษ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ 2. นางสาวพิมพินันท์ แสงอุทัย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ  เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนกว่า 100 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้   ณ ห้องประชุม 3 อาคารเรียนรวมและครั้งต่อไปจัดขึ้นในวันที่ 6 มีนาคม 2562 แก่นักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา