โลโก้เว็บไซต์ เปิดกล่อง ...จากแนวคิดสู่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่สร้างคุณค่า  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เปิดกล่อง ...จากแนวคิดสู่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่สร้างคุณค่า

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 มีนาคม 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 458 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 11 มีนาคม 2562 วิชาเอกเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ หลักสูตรการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สาขาเทคโนโลยีศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมนิทรรศการเปิดกล่อง 2561 เพื่อแสดงผลงานการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 จำนวน 10 ผลงาน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สุรพล มโนวงศ์ รักษาราชการแทนคณบดี คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิด  ณ อาคารเรียนรวมและศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนา(เจ็ดยอด) ซึ่งผลงานทั้งหมดเป็นการบริการวิชาการสู่ชุมชน ของวิชาเอกเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์โดยได้รับการสนับสนุนจาก “โครงการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือ 6 จังหวัด ประเภททุนพัฒนา OTOP ซึ่งเป็นทุนวิจัยเพื่อพัฒนายกระดับ OTOP ร่วมกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียน OTOP และโครงการ MOU ด้านการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ กับ สปป.ลาว

ผศ.เยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์ อาจารย์ประจำสาขาฯ เปิดเผยว่า “นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ คือการสร้างคุณค่าใหม่โดยการใช้ความรู้ผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะสร้างความแตกต่างที่เป็นจุดเด่นหรือจุดขายให้กับผลิตภัณฑ์ซึ่งผลงานของนักศึกษามาจากความต้องการของชุมชน สถานประกอบการนำมาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนโดยมีคณาจารย์คอยให้คำปรึกษาเพื่อสร้างจุดเด่นให้กับผลิตภัณฑ่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ยกระดับสินค้าชุมชนและสามารถแข่งขันกับสินค้าในท้องตลาดได้อย่างยั่งยืน”ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา