โลโก้เว็บไซต์ ยกระดับคุณภาพชีวิตโหล่งขอด รุกกลุ่มหัตถกรรมจักสาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ยกระดับคุณภาพชีวิตโหล่งขอด รุกกลุ่มหัตถกรรมจักสาน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2559 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 723 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ยกระดับคุณภาพชีวิตโหล่งขอด รุกกลุ่มหัตถกรรม หลังจากการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง “โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม บ้านหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลโหลงขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่” ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับหน่วยงานภาคีเครือข่ายอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 14 หน่วยงาน ร.ต.ชัยภูมิ สีมา  หัวหน้าโครงการยกระดับฯ และคณะทำงาน จัดโครงการศึกษาข้อมูลและการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตรและกลุ่มหัตถกรรม แบบครบวงจรตั้งแต่กระบวนการจัดตั้งกลุ่ม การผลิต จนถึงกระบวนการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ความรู้ชุมชนโดยแบ่งขั้นตอนโครงการต่างๆ ดังนี้ ·       การส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยคุณรสรินทร์ ดุษดินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอพร้าว ระหว่างวันที่ 27 -28 พฤษภาคม 2559 ·       แนวทางของการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยคุณปัทมาพร  ใคร้วานิช  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ระหว่างวันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2559 ·       ช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยคุณกมลฉัตร  แสนสี นักวิชาการพานิชย์ ระหว่างวันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2559 ·       ช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประเภทผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษหรือกลุ่มอินทรีย์ โดยคุณอรทัย  สมณานักวิชาการพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2559 ·       อบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มหัตถกรรมจักสารโดย ผศ.วาสนา  สายมา อาจารย์ประจำสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2559 โดยโครงการศึกษาข้อมูลและการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตรและกลุ่มหัตถกรรมดังกล่าว ทางคณะทำงานได้วางแผนการจัดโครงการ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา