โลโก้เว็บไซต์ ภาคเอกชน มอบหน้ากากแผ่นกรองฝุ่นPM 2.5 ร่วมสนับสนุนการวิจัยฝุ่น | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ภาคเอกชน มอบหน้ากากแผ่นกรองฝุ่นPM 2.5 ร่วมสนับสนุนการวิจัยฝุ่น

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 เมษายน 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 827 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา รับมอบหหน้ากากแผ่นกรองมาตรฐานป้องกันฝุ่น  PM2.5 จากคุณธเนศวร ศิริอาชวะวัฒน์ ประธานบริหาร บริษัทอินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จำกัดร่วมกับบริษัท อินโนเวที อาร์แอนด์ ดี จำกัด และบริษัท โกลฟส์ แอนด์ ซัพพลาย โอสติ้ง จำกัด จำนวน 1,000 ชิ้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยใช้ในการเรียนการสอนและสาธารณะประโยชน์ในการศึกษาต่อไป ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้รับความร่วมมือเป็นจากภาคเอกชนในการร่วมกันศึกษาวิจัยในเรื่องปัญหาหมอกควันในภาคเหนือมาอย่างต่อเนื่องร่วมกับหน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม(RUEE RMUTL) โดย รศ.ดร.พานิช อินต๊ะและคณะ เพื่อหาแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป ณ สำนักงานอธิการบดี วันที่ 18 เมษายน 2562

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา