โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลินครั้งที่ 7 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลินครั้งที่ 7

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 เมษายน 2562 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 221 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ผศ.สมเกียรติ  วงษ์พานิช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 7/2562 ณ ลานกิจกรรมต้นจามจุรี ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่, ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่, ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อพ่อโคพันธุ์ โครงการหลวงอินทนนท์, สถานีทดสอบมสรรถนะภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมเชียงใหม่, ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่และศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ ซึ่งมีหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดเวียงเจ็ดลินเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายคมสัน  สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการเชียงใหม่ร่วมงานในครั้งนี้  สภากาแฟในครั้งที่ 8/2562 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 สำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศ (อ.ส.ค.) จะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562







ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา