โลโก้เว็บไซต์ เรื่อง การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เรื่อง การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 พฤษภาคม 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3547 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เพื่อให้การดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอำนาจตามความในข้อ 11 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕62 ประกอบกับมติคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 จึงประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

https://webs.rmutl.ac.th/วิทยาลัย1.pdf

https://webs.rmutl.ac.th/วิทยาลัย2.pdf

https://webs.rmutl.ac.th/วิทยาลัย3.pdf

https://webs.rmutl.ac.th/นโยบาย.pdf

https://webs.rmutl.ac.th/ใบสมัคร.doc

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (Download)

ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (Download)

คำสั่งคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยและเทคโนโลยีและสหวิทยาการ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา