โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยกาารกองหรือเทียบเท่า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยกาารกองหรือเทียบเท่า

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 พฤษภาคม 2562 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 2140 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยกาารกองหรือเทียบเท่า

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)







ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา