โลโก้เว็บไซต์ อธิการบดี  ย้ำ อาจารย์ต้องพัฒนาการสอน ปรับการศึกษาให้ทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อธิการบดี ย้ำ อาจารย์ต้องพัฒนาการสอน ปรับการศึกษาให้ทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 มิถุนายน 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1508 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา ประชุมสร้างความเข้าใจแก่คณาจารย์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา 1/2562 และให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านได้รับฟังข้อมูลและแนวทางการจัดการเรียนการสอนสู่การปฏิบัติและรับมอบนโยบายด้านต่างๆจากอธิการบดี และเน้นย้ำขอให้อาจารย์ทุกท่านปรับปรุงการสอนเพื่อให้เข้ากับนักศึกษาซึ่งเข้ายุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอีกทั้งรูปแบบการเรียนการสอนที่ต้องมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่สามารถทำงานได้จริงในช่วงเช้าเป็นการประชุมของอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ และช่วงบ่ายเป็นการประชุมของอาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ณ ห้องประชุม 3 อาคารเรียนรวม วันที่ 7 มิถุนายน 2562

 

ถ่ายภาพ/สิริญญา ณ นคร /อภิญญา พูลทรัพย์ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา