โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงานขับรถยนต์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงานขับรถยนต์

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 16 มิถุนายน 2562 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 668 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัด “โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ และเพิ่มศักยภาพพนักงานขับรถยนต์” ให้แก่พนักงานขับรถของมหาวิทยาลัยฯ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีฯ กล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายเด่นศักดิ์  ศิริชมภู เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตเรื่อง “เทคนิคการขับรถยนต์อย่างปลอดภัย กฎจราจรและมารยาทในการขับรถยนต์” และในภาคบ่ายผู้เข้าร่วมโครงการได้รับฟังการบรรยายเรื่อง “การบำรุงรักษารถยนต์และเสริมสร้างจิตสำนึกในหน้าที่ของพนักงานขับรถ” โดย อาจารย์ศรีธร อูปคำ,อาจารย์สมาน  ดาวเวียงกันและอาจารย์เอกรัฐ  จันทร์ประเสริฐ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา