โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตร สอดรับผลิตบัณฑิตในโลกอนาคต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตร สอดรับผลิตบัณฑิตในโลกอนาคต

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 กรกฎาคม 2562 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 192 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการ : แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตในโลกอนาคต” ระหว่างวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมอโมร่าท่าแพ  เชียง่ใหม่

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีฯ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ รศ.ดร.สุนทร  วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ

 

ทั้งนี้ได้เชิญวิทยากรทั้งภาคการศึกษาและสถานประกอบการบรรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่

  • หัวข้อ “แนวทางกรขับเคลื่อนพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตในโลกอนาคต” โดย รศ.ดร.บัณฑิต  ทิพากร รองอธิการบดี อาวุโสฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • หัวข้อ “ขับเคลื่อนการศึกษา 4.0 ด้วย Internet of Things and AI สำกรับการเกษตรในอนาคต โดย นายธนชาติ  วัฒนภูติ ผู้จัดการอาวุโสโซลูชั่นการศึกษาและการตลาด บริษัท ลานนาคอม จำกัด
  • หัวข้อ“แนวทางกรขับเคลื่อนพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตในโลกอนาคต” จากสถานประกอบการ นายยุทธพงศ์  จีรประภาพงศ์ ประธานกรรมการบริหารเครือ วีพีเอฟ

นอกจากนี้ ยังมีการระดมกรอบแนวคิดการจัดการศึกษาแบบ CDIO (CDIO-based Education Framework) การ Workshop “แนวทางการพัฒนาหลักสูตร (ฉบับปี พ.ศ. 2565) ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร” ซึ่งอาจารย์ผู้สอนได้มีส่วนร่วมในโครงการครั้งนี้

 

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา