โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา นำทีมนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านล้านนาในงานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) 2562  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา นำทีมนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านล้านนาในงานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) 2562

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 กรกฎาคม 2562 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 131 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา, นายศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้ว นักวิชาการศึกษา และอาจารย์สุพจน์ ใหม่กันทะ อาจารย์ผู้ฝึกสอนและควบคุมการแสดง ร่วมกับนักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ รวม 22 คน เข้าร่วมโครงการเผยแพร้ศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านล้านนาในงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ)” 2562 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห้งชาติ กรุงเทพมหานคร

โดยมีการแสดงในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีก 3 แห่งในชุดการแสดง 4 ภาค อันประกอบไปด้วย มทร.ล้านนา, มทร.อีสาน, มทร.ศรีวิชัย และมทร.สุวรรณภูมิ ในการนี้ มทร.ล้านนานำการแสดงในชื่อชุด "ฟ้อนเมืองเรืองร่ามฟ้า" ซึ่งมีรายระเอียดดังนี้

"การแสดงชุด “ฟ้อนเมืองเรืองร่ามฟ้า” นี้ หากออกเสียงเป็นภาษาล้านนาจะออกเสียงว่า “ฟ้อนเมือง 
เฮืองฮ่ามฟ้า” เป็นการแสดงพื้นบ้านล้านนาที่ส่องสว่างเรืองเรื่ออร่ามฟ้า นั่นเอง

การแสดงชุดนี้ประกอบด้วยการแสดงที่เรียกว่าฟ้อนเมือง ฟ้อนเมืองมีหลากหลายความหมาย โดยทั่วไปเรียกการแสดงพื้นบ้านเป็นหลัก อันประกอบด้วย ฟ้อนเล็บ หรือฟ้อนครัวทาน ที่ภายหลังพัฒนามาสู่การฟ้อนเล็บแบบราชสำนัก โดยเจ้าดารารัศมีพระราชชายา ในรัชกาลที่ 5 ต่อมาก็นำมาสู่การฟ้อนเทียนในช่วงเวลากลางคืน ให้สดใสส่องสว่างเรืองเรื่อ ส่วนการใช้คำว่าฟ้อนเมืองในอีกลักษณะหนึ่งก็เป็นคำเรียกฟ้อนอื่นๆ ที่เป็นแบบพื้นเมืองด้วยเช่น ฟ้อนเมืองก๋ายลาย

การฟ้อนเมืองเรืองร่ามฟ้า เป็นการนำการฟ้อนแบบพื้นเมืองมาสู่การประยุกต์สู่การร่วมสมัยไม่ว่าจะเป็นการฟ้อนร่ม และเสียงตุริยะนนถีอันสมสมัย

ไม่ว่าฟ้าคราใดการฟ้อนเมืองของชาวล้านนาก็จะเรืองเรื่ออร้ามฟ้ามิรอนแสง"

ภาพ/ข่าว : ศักดิ์นรินทร์  ชาวงิ้วออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา