โลโก้เว็บไซต์ ทีมวิทยาการ TVET HUB LANNA จัดอบรมควบคุมแขนกล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทีมวิทยาการ TVET HUB LANNA จัดอบรมควบคุมแขนกล

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 กรกฎาคม 2562 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 238 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อาจารย์ศุภกาล  ตุ้ยเต็มวงศ์ อาจารย์ประจำวิทยาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยากร มทร.ล้านนา พร้อมทีมงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมแขนกล ให้กับอาจารย์ผู้สอนอาชีวศึกษาในกลุ่มภาคเหนือ รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมพระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย โดยได้รับเกียรติ ดร.สาโรจน์  ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

 

โดยโครงการดังกล่าวฯ เป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด สถาบันคีนันแห่งเอเชีย สำนักงานคณะกรรมนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาประกอบการและสถานศึกษาในเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรทาง STEM for TVET ให้สอดคล้องกับความต้องการด้านกำลังคนในภาคอุตสากหรรม อีกทั้งยังเป็นเพิ่มศักยภาพและถ่ายทอดเทคโนโยลีใหม่ให้กับอาจารย์ผู้สอนเพื่อนำไปถ่ายทอดแก่นักศึกษาต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา