โลโก้เว็บไซต์ โครงการพี่เลี้ยงหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการพี่เลี้ยงหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 สิงหาคม 2562 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 245 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมติดตามและประเมินผล “โครงการพี่เลี้ยง Mentoring Program หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา (TLO)” เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยน้องเลี้ยง (มทร.ล้านนา) และเสนอแผนพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง (ม.ช.)  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกาสะลอง สำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา

สำหรับการติดตามโครงการฯ ดังกล่าว เป็นกิจกรรมตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มหาวิทยาลัยน้องเลี้ยง) ซึ่งมีความร่วมมือ 4 ด้าน ดังนี้

  1. เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีความเข้มแข็งทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง/ ที่ปรึกษา/ ฝึกอบรม เพื่อให้เกิดการพัฒนางานการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
  2. เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาน้องเลี้ยงสามารถจัดตั้งหน่วย/ งานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างเป็นระบบ ภายในระยะเวลาอันสั้นและสามารถดำเนินการพัฒนาและยกระดับศักยภาพได้ตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาหน่วยจัดการทรัพยสินในสถาบันอุดมศึกษาต่อไป
  3. เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรที่ดูแลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันอุดมศึกษาน้องเลี้ยง ให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์และสังคม
  4. เพื่อสร้างเครือข่ายการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา

โดยมีตัวแทนจาก 3 หน่วยงาน (กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่และใช้ประโยชน์งานวิจัย สำนักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา) เข้าร่วมหารือดังกล่าวออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา