โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา สานต่อการสร้างมาตรฐานฝีมือแรงงาน รับหน้าที่องค์กรรับรองสมรรถนะวิชาชีพ ดันยกระดับฝีมือเทียบเท่าสากล  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา สานต่อการสร้างมาตรฐานฝีมือแรงงาน รับหน้าที่องค์กรรับรองสมรรถนะวิชาชีพ ดันยกระดับฝีมือเทียบเท่าสากล

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 สิงหาคม 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 5233 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงนามความร่วมมือการสนับสนุนองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลในการดำเนินการให้บุคคลมีคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อขับเคลื่อนกำลังคนอย่างยั่งยืนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมกับ นายนภดล ปิยะตระภูมิ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมกับองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคล ฯ จำนวน 13 องค์กร ภายในงานประชุมสัมมนาการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนกำลังคนอย่างยั่งยืนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ จัดขึ้น ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 28 สิงหาคม 2562  

             ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า “ มทร.ล้านนา ได้รับคัดเลือกให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ใน 4  สาขาวิชาชีพ  ได้แก่ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดิจิทัลคอนเทนต์  ซึ่งมทร.ล้านนา ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งศูนย์นี้ขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 สืบเนื่องจนถึงปัจจุบันและได้ดำเนินการ ทดสอบนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรองคุณวุฒิวิชาชีพในสาขานั้นเพื่อออกใบรับรองมาตรฐานให้แก่ผู้ทดสอบ ปัจจุบัน มีนักศึกษาของมทร.ล้านนา วิทยาลัยเทคนิคและสถาบันการศึกษาด้านวิชาชีพ เข้ามาทำการทดสอบ ซึ่งในอนาคต เรามีแผนขยายศูนย์ทดสอบไปยังพื้นที่การศึกษาในจังหวัดต่างๆ เช่น มทร.ล้านนา ตาก มทร.ล้านนา พิษณุโลก และแผนการในการจัดตั้งองค์กรรับรองในสาขาวิชาชีพด้านพลังงาน เพื่อเป็นการรับรองมาตรฐานการศึกษาของนักศึกษาด้านวิชาชีพรองรับการทำงานในอนาคตสร้างมาตรฐานการทำงานให้เทียบเท่าระดับสากลต่อไป”ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา