โลโก้เว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา ร่วมกับ ประกันสังคมเชียงใหม่ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ประกันตนแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา ร่วมกับ ประกันสังคมเชียงใหม่ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ประกันตนแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 กันยายน 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 532 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 5 กันยายน 2562 กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการ “ส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน (ประจำปี 2562) รุ่นที่ 1” โดยมีอาจารย์สุรีย์พร ใหญ่สง่า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนางเฉลิมศรี สันติธรางกูร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการ ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่เป็นผู้ประกันตนได้รับความรู้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันสังคมรวมทั้งสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับตามกฏหมายประกันสังคม กฎหมายเงินทดแทนและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  พร้อมทั้งปลุกจิตสำนึกให้บุคลากรในการดำรงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวขวัญใจ พัฒนาเศรษฐ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นางมยุเรศ  คนหมั่น เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “การประกันสังคมและเงินทดแทน” และเรื่อง “ความรู้ประกันสังคม มาตรา 40 งานทะเบียนและการสมัครเครือข่าย” และในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง และธรรมะในการทำงาน” โดยอาจารย์ยุรธร จีนา อาจารย์ประจำคณะบริธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากรบรรยาย สำหรับบุคลากรท่านใดมีความประสงค์ที่จะตรวจสอบยอดเงินสะสมและสิทธิเกี่ยวกับประกันสังคม สามารถดำเนินการด้วยตนเองผ่าน แอปพลิเคชัน  SSO Connect  บนโทรศัพท์มือถือ หรือหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสายด่วนประกันสังคมโทร 1506 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา